Project Gutenberg's Akten voor en na de Heilige Communie, by De Gibergues

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: Akten voor en na de Heilige Communie
    Voor de kleine kinderen

Author: De Gibergues

Release Date: June 5, 2005 [EBook #15990]

Language: Dutch

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AKTEN VOOR EN NA DE HEILIGE ***
Produced by Joris Van Dael, Frank van Drogen and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net


Boven

VOOR DE KLEINE KINDEREN


AKTEN


VOOR EN NA

DE

HEILIGE COMMUNIE
DOOR


den E.H. DE GIBERGUES


Overste der Missionarissen van het Bisdom Parijs.


Boven

Tweede Nederlandsche Uitgaaf


Frontispiece

Maatschappij Sint-Augustine
Desleée de Brouwer en CoBRUGGE BRUSSEL
Houtkaai 52, Bergstraat

Deze «AKTEN VOOR EN NA DE H. COMMUNIE» zijn, als huldebewijs, opgedragen geworden aan Zijne Heiligheid Paus Pius X, die aan den vervaardiger ervan eigenhandig de volgende regelen toegezonden heeft:

«Wij wenschen onzen dierbaren Zoon oprecht geluk, en verleenen hem van ganscherharte den Apostolischen Zegen in den Heer».

Den 23 December 1910.

PAUS PP. X.Nihil Obstat. Imprimatur
Brugis, 3 Febr. 1911. Brugis, 3 Martii 1911.
H. Lahousse, can., lib. eens. H. van den Berghe, vic. gen.

Boven

VOOR DE H. COMMUNIE

Onder


Laat de kleine kinderen tot mij komen
Laat de kleine kinderen tot mij komenIntrolbo

VOOR DE H. COMMUNIE


Akte van Geloof.

Goede Jezus, zoo zal ik dan het geluk hebben, U in mijn hart te mogen ontvangen! Die kleine blanke Hostie, welke de priester op mijne tong gaat neerleggen, dat zijt Gij zelf, o mijn aanbiddelijke Jezus! Dat zijt Gij, die U onder dezen sluier verschuilt, om tot mij te komen.

Beminnelijke Jezus, Gij zijt mijn God! Gij zijt de Opperste Meester van hemel en aarde! Wat zijt Gij goed, dat Ge U zoo klein maakt om U aan mij weg te schenken, die slechts een kind ben! Ik aanbid U, en ik bemin U!
Akte van Dankbaarheid.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij, zijt Gij in de kribbe van Bethlehem arm geboren geworden, op stroo en tusschen twee dieren! Ik bedank U, voor alles wat Gij voor mij gedaan hebt. Wat zijt Gij goed, en wat houd ik toch veel van U!
Akte van goede Voornemens.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd allermeest gehoorzaam geweest tegenover Maria en Joseph! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U steeds goed te zullen gehoorzamen aan mijn vader en mijne moeder en aan mijn meesters; en ik vraag U vergiffenis voor de droefheid die ik U veroorzaakt heb, door hun ongehoorzaam geweest te zijn.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd zeer zachtmoedig en zeer geduldig geweest, en nooit hebt Gij U toornig op iemand gemaakt! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U tegenover eenieder steeds zachtmoedig en geduldig te zullen zijn, en ik vraag U vergiffenis mij kwaad gemaakt te hebben, of twist gezocht te hebben met andere kinderen en die geplaagd te hebben.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij hebt Gij steeds vol moed gearbeid! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, zal ik mij voortaan er op toeleggen goed mijn werk te verrichten, en gewetensvol al mijne plichten na te komen. Vergeef mij dat ik zoo verstrooid, lichtzinnig en lui geweest ben.

O dierbare kleine Jezus, wat hebt Gij uwe gebeden goed verricht! Wat waart Gij schoon en aanbiddenswaardig, wanneer Gij nederknieldet om tot uwen Vader te bidden! Vergeef mij, mijne gebeden zoo slecht gedaan en die zelfs vergeten te hebben. Ik beloof U dat ik ze nooit meer zal overslaan, dat ik ze in de verplichte houding bidden zal, dat ik alle woorden ervan goed zal uitspreken, en dat ik aandachtig zijn zal, op wat ik zeg tegen Onzen Lievenheer.

O dierbare kleine Jezus, toen Gij groot geworden waart, hebt Gij voor mij willen lijden en sterven! De beulen hebben uwe kleederen uitgerukt, en U hardvochtig met zwepen en roeden geslagen. Zij hebben eene kroon van doornen op uw hoofd gedrukt. Zij hebben uwe handen en voeten met plompe nagelen doorboord. Zij hebben U met gal en azijn gelaafd. Zij hebben U aan het Kruis opgeheven, waaraan Gij gestorven zijt om mijne zonden uit te boeten. Ten slotte hebben zij uw H. Hart met eene lans doorboord. O Jezus, wat zijt Gij toch goed! Wat moet Gij mij beminnen, om zooveel voor mij te hebben willen uitstaan! En wat is de zonde afschuwelijk, daar zij het is, die U aan het Kruis gehecht en doen sterven heeft!
Akte van Berouw.

Ja, mijn teederbeminde Jezus, ik versta het, hoezeer ik U heb doen lijden door mijne zonden; door mijne ongehoorzaamheid, mijne snoepzucht, mijne opvliegendheid, mijne luiheid, mijne leugens, mijn minder goed gedragen al mijne andere gebreken.

O allerliefste Jezus, daar Gij zoo goed zijt, en Gij thans in mijn hart komt wonen, vergeef mij al het leed dat ik U aangedaan heb! Ik beloof U, voortaan, gehoorzaam te zullen zijn, zachtmoedig, geduldig, ijverig bij mijn werk en in het gebed, en nooit wil ik U meer beleedigen!
Akte van vurig Verlangen.

O allerliefste en allerbeminnelijkste Jezus kom, ach kom toch in mijn hart! Kom, ten einde daar uit te rusten, gelijk Gij vroeger uitgerust hebt in de armen van uwe allerdierbaarste en allerbeste Moeder, de H. Maagd Maria! Amen.


Gloria in Excelsis Deo
Boven

NA DE H. COMMUNIE

Onder

Communie


Laatste Avond Maal

NA DE H. COMMUNIE


Akte van Geloof en Bewondering.

O dierbare kleine Jezus, wat zijt Gij toch goed! Zoo zijt Gij dan in mijn hart gekomen! Gij, die in den hemel woont, te midden van de Engelen en Heiligen, die U aanbidden en loven, Gij hebt U gewaardigd ook in mijn hart neer te dalen!

Ik zie U niet met mijne oogen; maar ik geloof vastelijk dat Ge in mij tegenwoordig zijt, even zeker als Ge tegenwoordig zijt in den hemel. Indien ik, gelijk Onze Lievevrouw dat heeft mogen doen, U zien en op mijne armen dragen kon, dan zou ik U vast tegen mijn hart willen aandrukken en U zeggen, dat ik U oprecht bemin. Dat geluk heb ik niet; maar ik heb een nog grooter geluk, namelijk, U in mijn hart te bezitten. O, wat zijt Gij toch goed! Wat zijt Gij toch goed!
Akte van Smeeking.

O dierbare kleine Jezus, ik smeek er U om, ach, verlaat mij nooit meer, laat mij niet aan mijzelven over, ga niet meer uit mijne ziel! Blijf daar voortdurend wonen door uwe genade, opdat ik altijd zeer verstandig en zeer braaf zijn moge!

Leer mij te gehoorzamen, evenals Gij dat deedt, met vreugde en aanstonds, zonder te wachten en zonder mij te beklagen.

Leer mij, evenzeer als Gij dat waart, zachtmoedig en goed te zijn tegenover iedereen, en aan niemand eenig leed te veroorzaken.

Leer mij goed mijne gebeden te verrichten, en goed te werken, even als Gij.

Leer mij niet snoepzuchtig te zijn, en het te verstaan, mij soms van eenige lekkernij te onthouden.

Leer mij met geduld te lijden, gelijk Gij dat deedt, als de eene of andere zaak mij smart veroorzaakt of mij in den weg staat.
Gebed voor Ouders, Oversten, Broeders en Zusters.

Dierbare kleine Jezus, Gij zijt het die me mijn vader, mijne moeder en mijne meesters geschonken hebt! O, zegen hen, en neem hen op in uwe ontferming; doe ze iederen dag in braafheid toenemen, en bewaar ze lang voor mijn liefdevol hart!

Dierbare kleine Jezus, ontferm U ook over mijne broeders en zusters; maak hen verstandig en braaf, en zorg ervoor dat zij U uit geheel hun hart beminnen!

Dierbare kleine Jezus, het is aan den goeden Paus Pius X te danken, dat ik reeds in mijne vroege jeugd de H. Communie ontvangen mag. Zegen onzen Heiligen-Vader; bedank hem in mijne plaats, daar ik het niet doen kan, en overlaad hem met al uwe genaden!
Gebed voor de Zondaren en Ongeloovigen.

Allerliefste Jezus, er bestaan zondaren, die U veel leed aandoen, en die groote zonden bedrijven. Gij hebt hun op het Kruishout vergiffenis geschonken; ach, vergeef ze nogmaals, schenk hun een waar berouw, en zorg ervoor dat ook zij U liefhebben!

O zeer goede Jezus, er leven duizenden beklagenswaardige kinderen van mijn leeftijd in China en de heidensche landen, ja, zelfs in ons eigen land, die het geluk niet hebben gedoopt te zijn, die U niet kennen en U niet beminnen, die niet, even als ik, het voorrecht hebben U te ontvangen.

O dierbare kleine Jezus, ik smeek er U om, heb medelijden met hen; zend Priesters en Missionarissen naar hen toe, die hen over U spreken zullen, die hen zullen doopen en hunne Eerste H. Communie laten doen!
Gebed voor de Zielen des Vagevuurs.

O zeer goede Jezus, er bevinden zich in het Vagevuur zielen, die veel lijden, terwijl zij wachten moeten om in den hemel te komen. Verzacht hare pijnen, verminder haar lijden en doe dat ophouden; en geef ze, zoo spoedig mogelijk, met de Engelen eene plaats in den hemel, opdat zij U loven en zegenen kunnen!
Sluitgebed.

O zeer goede Jezus, geef dat ik U nooit meer beleedig, en dat ik mij steeds zeer verstandig en zeer braaf gedragen moge!

Geef ook dat allen U beminnen, en dat iedereen deugdzaam moge zijn!

Nogmaals bedank ik U in mijn hart te zijn neergedaald, en ik hoop dat Gij daar spoedig zult terugkomen. Ja, spoedig, spoedig!

Ik bemin U! Ik bemin U uit al mijne krachten!

H. Hart van Jezus, aan U wijd ik mij toe voor altijd!

Allerheiligste Maagd Maria, mijne goede Moeder, Moeder van Jezus, die Hem zoo zeer bemind hebt en nog steeds allervurigst bemint, leen mij uw Hart, om Hem te kunnen zeggen hoezeer ik Hem lief heb. O, geef, dat ik Hem en ook U, van dag tot dag meer en meer beminne; en verkrijg mij de genade, dat ik spoedig andermaal en wel met de grootste vurigheid, de H. Communie ontvangen moge!

Amen.

Amen

DRUKKERIJ DESCLÉE, DE BROUWER EN CO BRUGGE (BELGIE).
ANDERE WERKEN van den E.H. GIBERGUES

LA SAINTE COMMUNIONPrijs1 fr. 50
LA FERVEUR 1 fr. 50
JEHANNE D'ARC et la Mission de la Femme Française  0 fr. 60

Te verkrijgen bij DE GIGORD,
15, rue Cassette, te Parijs

 
LA SIMPLICITÉ d'après l'ÉVANGILE  1 fr. 50

UITGAVEN

der Sint-Augustinus' drukkerij

Gedachtenis mijner Eerste-Communie.

Gebedenboek getrokken uit de werken van den H. Alphonsus de Liguori, kerkleeraar en stichter der Congregatie des Allerheiligsten Verlossers. In-32, langwerpig formaat, 306 bl. met looden kader.

Half linnenband, goud-op snêe:per ex.1 fr.per dozijn:fr. 0,85per 50: 0,75
Engelsch leder, goud op snêe:per ex.fr. 1,50per dozijn:fr. 1,30per 50: 1,15

Hij is daar: aan Jesus' H. Hart in het Allerheiligste.

Liefde en erkentenis van eene ziel door het H. Sakrament bekeerd. Vooral voor de kinders.

In-32, 16 bl. fr. 0,05

Men geeft 15 voor 12; 70 voor 50; 150 voor 100.

Gebed van voorbereiding tot de Eerste Communie

om aan de kinderen dagelijks te doen opzeggen: 1. Gebed van den H. Bernardus; 2. Gebed getrokken uit de Navolging Christi, VIe boek, 1ste Hoofdstuk.—In-32, rood en zwart. 100 ex.: fr. 1,00

Groote prijsvermindering voor belangrijke bestellingen.


Bij ons en bij alle boekhandelaren is van de hand van den Vertaler van dit Eerste Communieboekje, en in de zelfde goedverzorgde Nederlandsche taal verkrijgbaar:

KORT VERHAAL VAN HET
Leven van O. H. Jesus-Christus
NAAR DEN TEKST DER VIER HH. EVANGELISTEN
in 87 hoofdstukken bewerkt door
een R.K. PRIESTER.
Klein in-8°, 128 bl, met 18 platen.
Prijs: 0 fr. 50.
Gekartonneerd, rijk versierden omslag:  
 Gespikkelde snedefr. 0,70
 Gouden snedefr. 0,90

Men geeft: 25 voor 20; 70 voor 50; 150 voor 100.

Dit boek dat in ieder Katholiek huisgezin aanwezig moest zijn, en dat zonder eenigen aanstoot zelfs door kinderen gelezen kan worden, is bijzonder geschikt: zoowel voor de Ouders die, zoals het hun plicht is, ook zelven hun kinderen tot de Eerste H. Communie voorbereiden, als voor de kinderen voor Eerste-Communie geschenk.


End of the Project Gutenberg EBook of Akten voor en na de Heilige Communie
by De Gibergues

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AKTEN VOOR EN NA DE HEILIGE ***

***** This file should be named 15990-h.htm or 15990-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
    https://www.gutenberg.org/1/5/9/9/15990/

Produced by Joris Van Dael, Frank van Drogen and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net


Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).


Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org

1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
   the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
   you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
   owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
   has agreed to donate royalties under this paragraph to the
   Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
   must be paid within 60 days following each date on which you
   prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
   returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
   sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
   address specified in Section 4, "Information about donations to
   the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
   you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
   does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
   License. You must require such a user to return or
   destroy all copies of the works possessed in a physical medium
   and discontinue all use of and all access to other copies of
   Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
   money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
   electronic work is discovered and reported to you within 90 days
   of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
   distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.


Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org

For additional contact information:
   Dr. Gregory B. Newby
   Chief Executive and Director
   gbnewby@pglaf.org


Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate


Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

   https://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.