The Project Gutenberg eBook of Ifigenio en Taŭrido

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Ifigenio en Taŭrido

Author: Johann Wolfgang von Goethe

Translator: L. L. Zamenhof

Release date: September 13, 2007 [eBook #22592]
Most recently updated: November 9, 2023

Language: Esperanto

Credits: Produced by Andrew Sly, David Starner, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK IFIGENIO EN TAŬRIDO ***L. L. Zamenhof

DRO L. L. ZAMENHOF.

Fot. Pirou
Boul. St. Germain, Paris.

Emanuel Reicher

EMANUEL REICHER aranĝas la unuan prezentadon de „Ifigenio“ en Esperanto por la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden (19a de Aŭgusto 1908) kaj ludas la rolon de TOAS.

Hedwig Reicher

HEDWIG REICHER ludas la rolon de IFIGENIO.

Bruno Decarli

BRUNO DECARLI ludas la rolon de ORESTO.

IFIGENIO EN TAŬRIDO

Presejo de Möller & Borel G. m. b. H.
Berlin S., Prinzenstrasse 95.

ESPERANTO Verkaro de D-o ZAMENHOF

GOETHE

IFIGENIO EN TAŬRIDO

Dramo en kvin aktoj

EL GERMANA LINGVO TRADUKIS

Dro L. L. ZAMENHOF

FRANCUJO
HACHETTE ET CIE
79, Boul. Saint-Germain
PARIS.

GERMANUJO
ESPERANTO VERLAG MÖLLER & BOREL
95, Prinzenstrasse
BERLIN.

1908.

Tous droits réservés.

PERSONOJ:

Loko de agado: arbareto antaŭ la templo de Diano.

IFIGENIO EN TAŬRIDO.

AKTO UNUA.

SCENO UNUA.

IFIGENIO (sola).

SCENO DUA.

IFIGENIO. ARKAS.

15

SCENO TRIA.

IFIGENIO. TOAS.

SCENO KVARA.

IFIGENIO (sola).

30

AKTO DUA.

SCENO UNUA.

ORESTO. PILADO.

41

SCENO DUA.

IFIGENIO. PILADO.

47

AKTO TRIA.

SCENO UNUA.

IFIGENIO. ORESTO.

SCENO DUA.

ORESTO (vekiĝante el la sveno kaj leviĝante).

65

SCENO TRIA.

ORESTO. IFIGENIO. PILADO.

68

AKTO KVARA.

SCENO UNUA.

IFIGENIO (sola).

SCENO DUA.

IFIGENIO. ARKAS.

75

SCENO TRIA.

IFIGENIO (sola).

SCENO KVARA.

IFIGENIO. PILADO.

SCENO KVINA.

IFIGENIO (sola).

88

AKTO KVINA.

SCENO UNUA.

TOAS. ARKAS.

89

SCENO DUA.

TOAS (sola).

90

SCENO TRIA.

IFIGENIO. TOAS.

100

SCENO KVARA.

ORESTO (armita). LA SAMAJ.

SCENO KVINA.

LA SAMAJ. PILADO kaj tuj post li ARKAS (ambaŭ kun nudigitaj glavoj).

SCENO SESA.

IFIGENIO. TOAS. ORESTO.

Fino.

Verkaro de Dro L. L. ZAMENHOF

Ĉiu Esperantisto devas nepre posedi la verkojn de nia Majstro!

INSTRUA FAKO
Fundamento de Esperanto:
Eldono Franca, Angla, Germana, Rusa, Pola (bindita) Fr. 3 »
(La sama, broŝurita) 2 »
Oni vendas aparte Ekzercaro (kvinlingva), broŝurita » 75
Universala Vortaro (kvinlingva), broŝurita 1 »
Eldono Hispana 1 »
Itala, tradukita de Sino Rosa Junck 1 »
Greka, — So Konstantino Kuluri 1 »
Slovaka, — Do A. Ŝkarvan kaj So Evstifeieff Kr. 1 »
Hungara, tradukata de Sro Bno Ladislao d’Orczy   » »
Rumana, tradukata de la »Societatea Esperantista RomanaRumana » » »

Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Dua eldono, revidita, korektita, pliigita! Ĝi estas la vera komplemento de Universala Vortaro.

Unu volumo, in-16, 178-paĝa (broŝurita) M. 2 »
Fr. 2,50

Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. Tre utila poŝa vortaro.

Unu volumo in-16, 137-paĝa (broŝurita) M. 1 »
Fr. 1,50
LITERATURA FAKO

Fundamenta Krestomatio, plej grava verko, kiun ĉiu devas legi por akiri perfektan stilon.

Unu volumo, in-16, 460-paĝa (broŝurita) Fr. 3,50

Hamleto, tragedio en kvin aktoj, trad. el SHAKESPEARE.

Unu volumo, in-16, 170-paĝa (broŝurita) Fr. 2 »

La Revizoro, komedio en kvin aktoj, trad. el N. V. GOGOL.

Unu volumo, in-8, 100-paĝa (broŝurita) Fr. 1,50

La Predikanto, trad. el «La Biblio».

Unu volumo in-8. 28-paĝa (broŝurita) Fr. 0,75

La Psalmaro, libre trad. el «La Biblio».

Unu volumo in-8 (en preparo) » »

La Rabistoj, dramo en kvin aktoj, trad. el SCHILLER.

Unu volumo in-8, 144-paĝa (broŝurita). Fr. 2 »

La virineto de maro, fabelo, trad. el ANDERSEN, kun ilustraĵoj de Hilda May BRODIE, (Eltirita el la Fundamenta Krestomatio.)

Unu volumo in-8, 42-paĝa (broŝurita) Fr. 1,50

LA REVUO

Internacia monata literatura gazeto
EN ESPERANTO

La sola, kiu estas honorata per la konstanta kunlaborado
DE
Dro L. L. ZAMENHOF
Aŭtoro de la lingvo Esperanto

Plej bonstila, zorge revidita, bele presita, akurate eldonata, La Revuo publikigas novelojn, teatraĵojn, romanojn, poeziojn, seriozajn studojn pri popolmoroj, historio, geografio, k. c. Ĉiu numero enhavas bibliografian parton, tutmondan kronikon kaj tre interesan felietonon.

Ĉiu numero havas 48 paĝojn da plej bona teksto!

Specimenoj estas senpage senditaj. Konkursoj estas organizitaj.

ONI ABONAS:

Francujo.—Librejo HACHETTE KAJ Ko, 79, boulevard Saint-Germain PARIS, unu numero 50 cent., jara abono

Fr. 6

Danujo.—ANDR.-FRED. HÖST & SÖN, Bredgade, 35, KJÖBENHAVN, unu numero 50 öre, jara abono

Kr. 4,50

Germanujo kaj Aŭstrujo-Hungarujo.—ESPERANTO-VERLAG MÖLLER & BOREL, Prinzenstr. 95, BERLIN, unu numero 45 pfen., jara abono

M. 5

Granda Britujo kaj Kolonioj.—THE BRITISH ESPERANTO ASOCIO, Museum station Building, 133-6, High Holborn, LONDON W. C., unu numero 6 penc., jara abono

S. 6

Hispanujo.—J. ESPASA, 579, calle de las Cortes, BARCELONA, jara abono

P. 8

Italujo.—R. GIUSTI, 53, Via Vittorio Emanuele, LIVORNO, unu numero 50 cent., jara abono

LL. 7

Rumanujo.—Libraria noua CAROL P. SEGAL, Calea Victoriei, 77, BUCURESTI, unu numero 60 banoj, jara abono

Leoj. 7

Polujo.—M. ARCT, 53, Nowy Swiat, WARSZAWA, unu numero 25 kopekoj, jara abono

R. 2,80

Unuigitaj Ŝtatoj.—FLEMING H. REVELL COMPANY, 158, Fifth Avenue, NEW-YORK, unu numero 10 cend, jara abono

D. 1,40

Svedujo kaj Finnlando.—P. AHLBERG, 27, Surbrunnsgatan, STOCKHOLM, unu numero 50 öre, jara abono

Kr. 4,50

Por la landoj, kie ne estas abonejo, sin turni al la firmo HACHETTE & Ko en PARIS; jara abono (por tiuj landoj)

Fr. 7

Oni akceptas pagon de l’ abono nur per poŝtmandato aŭ ĉeko.

Kolekto de «La Revuo»

INSTRUA FAKO

Grammaire complète d’Esperanto, de Camille AYMONIER, profesoro ĉe la liceo «Charlemagne».

La sola vere plena gramatiko, laŭ plej scienca kaj logika plano. Ĝi estas kaj estos la modelo de l’ gramatikoj. Speciale taŭgas por superaj kursoj. Eĉ nefrancoj havos grandan utilon de ĝia lernado.

Unu volumo in-16, 166-paĝa (broŝurita) Fr. 1,50

Esperanta Sintakso, laŭ verkoj de Do ZAMENHOF kaj aliaj aŭtoroj. En Esperanto verkita de Paul FRUICTIER.

Unu volumo in-16, 75-paĝa (broŝurita) Fr. 1,50

Konkordanco de la vortoj de Ekzercaro. Ellaborita de Alfred E. WACKRILL.

Unu volumo in-16, 95-paĝa (broŝurita) Fr. 1 »

Frazaro, en Esperanto, de H. de COPPET.

Unu volumo in-16 (en preparo) » »
LITERATURA FAKO

Angla lingvo sen profesoro, unuakta komedio de TRISTAN BERNARD, tradukita de Gaston MOCH.

Unu volumo in-8, 44-paĝa (broŝurita) Fr. 1 »

Bukedo, artikoloj pri literaturaj kaj beletristikaj demandoj, de Ch. LAMBERT.

Unu volumo in-8, 157-paĝa » »

Imenlago, novelo de Theodor STORM, tradukita el la germana lingvo de Alfred BADER.

Unu volumo in-8, 33-paĝa (broŝurita) Fr. » 75

La libro de l’ Humoraĵo, originale verkita de Paul de LENGYEL.

Unu volumo in-8, 194-paĝa Fr. 2,50

La Faraono, romano de PRUS, tradukita el la pola lingvo de Do BEIN.

Unua volumo, in-8, 194-paĝa (broŝurita) Fr. 2 »
Dua volumo, in-8, 238-paĝa (broŝurita) 2 »
Tria volumo, in-8, 197-paĝa (broŝurita) 2 »

La Rompantoj, kvin monologoj kun ilustraĵoj. Originale verkitaj de Frederiko PUĴULA-VALJES.

Unu volumo in-8, 40-paĝa (broŝurita) Fr. 1 »

Makbeto, dramo en 5 aktoj de SHAKESPEARE, tradukita de Dr H. LAMBERT.

Unu volumo in-8, 125-paĝa » »

Teknika Kolekto

Anatomia vortaro (en latina, franca, angla kaj esperanta lingvoj) verkita de la MEDICINA ESPERANTISTA GRUPO).GRUPO.

Unu volumo in-8 Fr. 1,50

Komercaj leteroj, en Esperanto, kun vortareto kvarlingva, de P. BERTHELOT kaj CH. LAMBERT.

Unu volumo in-16 Fr. » 50

La Komerca Sekretario, de Ros. SUDRIA.

Unu volumo in-16 Fr. » 50

Matematika terminaro kaj krestomatio, de R. BRICARD.

Unu volumo in-16 Fr. » 75

Monadologio, de Leibniz, tradukis E. BOIRAC.

Unu volumo in-16 Fr. » 60

Muzika Terminaro, de F. de Mènil.

Unu volumo in-16 (en preparo) » »

Praktikaj komercaj leteroj (en esperanta kaj franca lingvoj) de J. C. O’CONNOR, PH. DR. M. A., kaj D. P. HUGON.

Unu volumo in-16 Fr. » 90

Provo de Marista Terminaro, verkita sub la direkto de M. ROLLET de L’ISLE.

Unu volumo in-8 (bindita) Fr. 1,50

Vocabulaire des mots spéciaux à la philatélie avec modèles de lettres (en Français et Esperanto), par R. LEMAIRE.

Unu volumo in-8 Fr. » 40

Vocabulaire technique et technologique Français-Esperanto, par Charles VERAX.

Unu volumo in-8 (bindita) Fr. 2,50

1907 Tutmonda Jarlibro Esperantista

ENHAVANTA LA
Adresaron de Dro ZAMENHOF

Tiu ĉi jarlibro aperis dum la Kongreso. Ĝi entenas: pli ol 20.000 adresojn de Esperantistoj de l’ tuta mondo, plenan sciigon pri la propagandaj societoj, la gazetoj en Esperanto, k. t. p.

Unu volumo, in-16, broŝurita 3 Fr. 50

La aldono 1908 aperos en Julio.