The Project Gutenberg eBook of Akten voor en na de Heilige Communie

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Akten voor en na de Heilige Communie

Author: Emmanuel de Gibergues

Release date: June 5, 2005 [eBook #15990]
Most recently updated: December 14, 2020

Language: Dutch

Credits: Produced by Joris Van Dael, Frank van Drogen and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK AKTEN VOOR EN NA DE HEILIGE COMMUNIE ***

Boven

VOOR DE KLEINE KINDEREN


AKTEN


VOOR EN NA

DE

HEILIGE COMMUNIE
DOOR


den E.H. DE GIBERGUES


Overste der Missionarissen van het Bisdom Parijs.


Boven

Tweede Nederlandsche Uitgaaf


Frontispiece

Maatschappij Sint-Augustine
Desleée de Brouwer en CoBRUGGE BRUSSEL
Houtkaai 52, Bergstraat

Deze «AKTEN VOOR EN NA DE H. COMMUNIE» zijn, als huldebewijs, opgedragen geworden aan Zijne Heiligheid Paus Pius X, die aan den vervaardiger ervan eigenhandig de volgende regelen toegezonden heeft:

«Wij wenschen onzen dierbaren Zoon oprecht geluk, en verleenen hem van ganscherharte den Apostolischen Zegen in den Heer».

Den 23 December 1910.

PAUS PP. X.Nihil Obstat. Imprimatur
Brugis, 3 Febr. 1911. Brugis, 3 Martii 1911.
H. Lahousse, can., lib. eens. H. van den Berghe, vic. gen.

Boven

VOOR DE H. COMMUNIE

Onder


Laat de kleine kinderen tot mij komen
Laat de kleine kinderen tot mij komenIntrolbo

VOOR DE H. COMMUNIE


Akte van Geloof.

Goede Jezus, zoo zal ik dan het geluk hebben, U in mijn hart te mogen ontvangen! Die kleine blanke Hostie, welke de priester op mijne tong gaat neerleggen, dat zijt Gij zelf, o mijn aanbiddelijke Jezus! Dat zijt Gij, die U onder dezen sluier verschuilt, om tot mij te komen.

Beminnelijke Jezus, Gij zijt mijn God! Gij zijt de Opperste Meester van hemel en aarde! Wat zijt Gij goed, dat Ge U zoo klein maakt om U aan mij weg te schenken, die slechts een kind ben! Ik aanbid U, en ik bemin U!
Akte van Dankbaarheid.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij, zijt Gij in de kribbe van Bethlehem arm geboren geworden, op stroo en tusschen twee dieren! Ik bedank U, voor alles wat Gij voor mij gedaan hebt. Wat zijt Gij goed, en wat houd ik toch veel van U!
Akte van goede Voornemens.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd allermeest gehoorzaam geweest tegenover Maria en Joseph! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U steeds goed te zullen gehoorzamen aan mijn vader en mijne moeder en aan mijn meesters; en ik vraag U vergiffenis voor de droefheid die ik U veroorzaakt heb, door hun ongehoorzaam geweest te zijn.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd zeer zachtmoedig en zeer geduldig geweest, en nooit hebt Gij U toornig op iemand gemaakt! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U tegenover eenieder steeds zachtmoedig en geduldig te zullen zijn, en ik vraag U vergiffenis mij kwaad gemaakt te hebben, of twist gezocht te hebben met andere kinderen en die geplaagd te hebben.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij hebt Gij steeds vol moed gearbeid! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, zal ik mij voortaan er op toeleggen goed mijn werk te verrichten, en gewetensvol al mijne plichten na te komen. Vergeef mij dat ik zoo verstrooid, lichtzinnig en lui geweest ben.

O dierbare kleine Jezus, wat hebt Gij uwe gebeden goed verricht! Wat waart Gij schoon en aanbiddenswaardig, wanneer Gij nederknieldet om tot uwen Vader te bidden! Vergeef mij, mijne gebeden zoo slecht gedaan en die zelfs vergeten te hebben. Ik beloof U dat ik ze nooit meer zal overslaan, dat ik ze in de verplichte houding bidden zal, dat ik alle woorden ervan goed zal uitspreken, en dat ik aandachtig zijn zal, op wat ik zeg tegen Onzen Lievenheer.

O dierbare kleine Jezus, toen Gij groot geworden waart, hebt Gij voor mij willen lijden en sterven! De beulen hebben uwe kleederen uitgerukt, en U hardvochtig met zwepen en roeden geslagen. Zij hebben eene kroon van doornen op uw hoofd gedrukt. Zij hebben uwe handen en voeten met plompe nagelen doorboord. Zij hebben U met gal en azijn gelaafd. Zij hebben U aan het Kruis opgeheven, waaraan Gij gestorven zijt om mijne zonden uit te boeten. Ten slotte hebben zij uw H. Hart met eene lans doorboord. O Jezus, wat zijt Gij toch goed! Wat moet Gij mij beminnen, om zooveel voor mij te hebben willen uitstaan! En wat is de zonde afschuwelijk, daar zij het is, die U aan het Kruis gehecht en doen sterven heeft!
Akte van Berouw.

Ja, mijn teederbeminde Jezus, ik versta het, hoezeer ik U heb doen lijden door mijne zonden; door mijne ongehoorzaamheid, mijne snoepzucht, mijne opvliegendheid, mijne luiheid, mijne leugens, mijn minder goed gedragen al mijne andere gebreken.

O allerliefste Jezus, daar Gij zoo goed zijt, en Gij thans in mijn hart komt wonen, vergeef mij al het leed dat ik U aangedaan heb! Ik beloof U, voortaan, gehoorzaam te zullen zijn, zachtmoedig, geduldig, ijverig bij mijn werk en in het gebed, en nooit wil ik U meer beleedigen!
Akte van vurig Verlangen.

O allerliefste en allerbeminnelijkste Jezus kom, ach kom toch in mijn hart! Kom, ten einde daar uit te rusten, gelijk Gij vroeger uitgerust hebt in de armen van uwe allerdierbaarste en allerbeste Moeder, de H. Maagd Maria! Amen.


Gloria in Excelsis Deo
Boven

NA DE H. COMMUNIE

Onder

Communie


Laatste Avond Maal

NA DE H. COMMUNIE


Akte van Geloof en Bewondering.

O dierbare kleine Jezus, wat zijt Gij toch goed! Zoo zijt Gij dan in mijn hart gekomen! Gij, die in den hemel woont, te midden van de Engelen en Heiligen, die U aanbidden en loven, Gij hebt U gewaardigd ook in mijn hart neer te dalen!

Ik zie U niet met mijne oogen; maar ik geloof vastelijk dat Ge in mij tegenwoordig zijt, even zeker als Ge tegenwoordig zijt in den hemel. Indien ik, gelijk Onze Lievevrouw dat heeft mogen doen, U zien en op mijne armen dragen kon, dan zou ik U vast tegen mijn hart willen aandrukken en U zeggen, dat ik U oprecht bemin. Dat geluk heb ik niet; maar ik heb een nog grooter geluk, namelijk, U in mijn hart te bezitten. O, wat zijt Gij toch goed! Wat zijt Gij toch goed!
Akte van Smeeking.

O dierbare kleine Jezus, ik smeek er U om, ach, verlaat mij nooit meer, laat mij niet aan mijzelven over, ga niet meer uit mijne ziel! Blijf daar voortdurend wonen door uwe genade, opdat ik altijd zeer verstandig en zeer braaf zijn moge!

Leer mij te gehoorzamen, evenals Gij dat deedt, met vreugde en aanstonds, zonder te wachten en zonder mij te beklagen.

Leer mij, evenzeer als Gij dat waart, zachtmoedig en goed te zijn tegenover iedereen, en aan niemand eenig leed te veroorzaken.

Leer mij goed mijne gebeden te verrichten, en goed te werken, even als Gij.

Leer mij niet snoepzuchtig te zijn, en het te verstaan, mij soms van eenige lekkernij te onthouden.

Leer mij met geduld te lijden, gelijk Gij dat deedt, als de eene of andere zaak mij smart veroorzaakt of mij in den weg staat.
Gebed voor Ouders, Oversten, Broeders en Zusters.

Dierbare kleine Jezus, Gij zijt het die me mijn vader, mijne moeder en mijne meesters geschonken hebt! O, zegen hen, en neem hen op in uwe ontferming; doe ze iederen dag in braafheid toenemen, en bewaar ze lang voor mijn liefdevol hart!

Dierbare kleine Jezus, ontferm U ook over mijne broeders en zusters; maak hen verstandig en braaf, en zorg ervoor dat zij U uit geheel hun hart beminnen!

Dierbare kleine Jezus, het is aan den goeden Paus Pius X te danken, dat ik reeds in mijne vroege jeugd de H. Communie ontvangen mag. Zegen onzen Heiligen-Vader; bedank hem in mijne plaats, daar ik het niet doen kan, en overlaad hem met al uwe genaden!
Gebed voor de Zondaren en Ongeloovigen.

Allerliefste Jezus, er bestaan zondaren, die U veel leed aandoen, en die groote zonden bedrijven. Gij hebt hun op het Kruishout vergiffenis geschonken; ach, vergeef ze nogmaals, schenk hun een waar berouw, en zorg ervoor dat ook zij U liefhebben!

O zeer goede Jezus, er leven duizenden beklagenswaardige kinderen van mijn leeftijd in China en de heidensche landen, ja, zelfs in ons eigen land, die het geluk niet hebben gedoopt te zijn, die U niet kennen en U niet beminnen, die niet, even als ik, het voorrecht hebben U te ontvangen.

O dierbare kleine Jezus, ik smeek er U om, heb medelijden met hen; zend Priesters en Missionarissen naar hen toe, die hen over U spreken zullen, die hen zullen doopen en hunne Eerste H. Communie laten doen!
Gebed voor de Zielen des Vagevuurs.

O zeer goede Jezus, er bevinden zich in het Vagevuur zielen, die veel lijden, terwijl zij wachten moeten om in den hemel te komen. Verzacht hare pijnen, verminder haar lijden en doe dat ophouden; en geef ze, zoo spoedig mogelijk, met de Engelen eene plaats in den hemel, opdat zij U loven en zegenen kunnen!
Sluitgebed.

O zeer goede Jezus, geef dat ik U nooit meer beleedig, en dat ik mij steeds zeer verstandig en zeer braaf gedragen moge!

Geef ook dat allen U beminnen, en dat iedereen deugdzaam moge zijn!

Nogmaals bedank ik U in mijn hart te zijn neergedaald, en ik hoop dat Gij daar spoedig zult terugkomen. Ja, spoedig, spoedig!

Ik bemin U! Ik bemin U uit al mijne krachten!

H. Hart van Jezus, aan U wijd ik mij toe voor altijd!

Allerheiligste Maagd Maria, mijne goede Moeder, Moeder van Jezus, die Hem zoo zeer bemind hebt en nog steeds allervurigst bemint, leen mij uw Hart, om Hem te kunnen zeggen hoezeer ik Hem lief heb. O, geef, dat ik Hem en ook U, van dag tot dag meer en meer beminne; en verkrijg mij de genade, dat ik spoedig andermaal en wel met de grootste vurigheid, de H. Communie ontvangen moge!

Amen.

Amen

DRUKKERIJ DESCLÉE, DE BROUWER EN CO BRUGGE (BELGIE).
ANDERE WERKEN van den E.H. GIBERGUES

LA SAINTE COMMUNIONPrijs1 fr. 50
LA FERVEUR 1 fr. 50
JEHANNE D'ARC et la Mission de la Femme Française  0 fr. 60

Te verkrijgen bij DE GIGORD,
15, rue Cassette, te Parijs

 
LA SIMPLICITÉ d'après l'ÉVANGILE  1 fr. 50

UITGAVEN

der Sint-Augustinus' drukkerij

Gedachtenis mijner Eerste-Communie.

Gebedenboek getrokken uit de werken van den H. Alphonsus de Liguori, kerkleeraar en stichter der Congregatie des Allerheiligsten Verlossers. In-32, langwerpig formaat, 306 bl. met looden kader.

Half linnenband, goud-op snêe:per ex.1 fr.per dozijn:fr. 0,85per 50: 0,75
Engelsch leder, goud op snêe:per ex.fr. 1,50per dozijn:fr. 1,30per 50: 1,15

Hij is daar: aan Jesus' H. Hart in het Allerheiligste.

Liefde en erkentenis van eene ziel door het H. Sakrament bekeerd. Vooral voor de kinders.

In-32, 16 bl. fr. 0,05

Men geeft 15 voor 12; 70 voor 50; 150 voor 100.

Gebed van voorbereiding tot de Eerste Communie

om aan de kinderen dagelijks te doen opzeggen: 1. Gebed van den H. Bernardus; 2. Gebed getrokken uit de Navolging Christi, VIe boek, 1ste Hoofdstuk.—In-32, rood en zwart. 100 ex.: fr. 1,00

Groote prijsvermindering voor belangrijke bestellingen.


Bij ons en bij alle boekhandelaren is van de hand van den Vertaler van dit Eerste Communieboekje, en in de zelfde goedverzorgde Nederlandsche taal verkrijgbaar:

KORT VERHAAL VAN HET
Leven van O. H. Jesus-Christus
NAAR DEN TEKST DER VIER HH. EVANGELISTEN
in 87 hoofdstukken bewerkt door
een R.K. PRIESTER.
Klein in-8°, 128 bl, met 18 platen.
Prijs: 0 fr. 50.
Gekartonneerd, rijk versierden omslag:  
 Gespikkelde snedefr. 0,70
 Gouden snedefr. 0,90

Men geeft: 25 voor 20; 70 voor 50; 150 voor 100.

Dit boek dat in ieder Katholiek huisgezin aanwezig moest zijn, en dat zonder eenigen aanstoot zelfs door kinderen gelezen kan worden, is bijzonder geschikt: zoowel voor de Ouders die, zoals het hun plicht is, ook zelven hun kinderen tot de Eerste H. Communie voorbereiden, als voor de kinderen voor Eerste-Communie geschenk.