The Project Gutenberg eBook of Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua

Author: Honorio López

Release date: August 20, 2004 [eBook #13233]
Most recently updated: December 18, 2020

Language: Tagalog

Credits: Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG
Distributed Proofreaders. Produced from page scans provided by
University of Michigan.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ANG TUNAY NA BÚHAY NI P. DR. JOSÉ BURGOS AT NANG MANGA NACASAMA NIYA NA SINA P. JACINTO ZAMORA, P. MARIANO GÓMEZ AT AND NADAYANG MIGUEL ZALDUA ***

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is
marked as ~g.]
[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa
upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay
hindi na ginagamit.]

 

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

ANG TUNAY NA BÚHAY

NI

P. Dr. JOSÉ BURGOS

at nang man~ga nacasama niya
na sina P. Jacinto Zamora,
P. Mariano Gómez at ang
nadayang Miguel
Zaldua

SINULAT NI

HONORIO LÓPEZ

Periodistang tagalog, Director artístico sa Kapisanan nang
man~ga autores lírico-dramático La Juventud Filipina
at Autor nang maraming casulatan: Kalendario,
istoria, biografia, etc., etc.

ICALÁUANG PAGCAHAYAG.

MAYNILA: 1912.

IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA
NI
J. MARTINEZ.
Plaza Moraga 34-36, Plaza Calderón 108 at Estraude 7, Binundok.Ang ala-alang handóg

Sa cay P. Dr. José Burgós (30 taon), P. Jacinto Zamora (35 taón), P. Mariano Gómez (85 taón) at sa nadamay na si Miguel Zaldua, lubós na dinaya nang man~ga fraile, inihahandóg co itong abang ala-ala, sa canilang pagcamatay sa bibitayáng itinayó sa pooc nang Espaldon ó Bagumbayan nang icá 28 nang Febrero nang 1872.
HONORIO LÓPEZ.

P. Dr. Jose Burgos

P. Dr. JOSÉ BURGOS 

Sa man~ga nanasang liyag

PASIMULA


  Sa tapát n~g nasang namuco sa dibdib,
 tapát na pagsintang namahay sa isip
 na maipahayag canilang sinapit,
 tanang guni-guni'y linupig na tiquís.

  Cusang pinatuloy tumiim sa hagap
 ang pinanghauacan ang nanasang liag
 may ganáp na bait camahalang in~gat,
 macapagpupuno sa caculan~gang lahat.

  Ito n~ga't hindi iba tunay dinaanan
 n~g canilang «búhay» sa Mundong ibabao,
 na cusang natapos sa abang bitayan,
 sa pagsintang lubós sa tinubuang bayan.

  Sila't hindi iba m~ga sacsing tapat,
 unang «monumento» ng pagpapahamac
 niyong m~ga fraile sa cainguitang caguiat
 n~g dunong at yaman tubong Filipinas.

  Sila namang tunay ang unang larauan
 na dapat tularan nating calahatan
 sa pag-uusig n~ga n~g caguinhauahan
 nitong ating bayang lagui sa ligamgam.

  Caya ang marapat, oh m~ga capatid:
 silang m~ga «Martir» alalahaning tiquís,
 huag lilimutin laguing isa-isip
 alang-alang baga sa m~ga sinapit.

  Gayon din naman sa cailan pa man
 dapat casuclaman ... m~ga fraileng tanan
 na nagcucunuari «Ministrong» maran~gal
 «n~g Dios na Poon», bago'y m~ga hunghang.

  Caya ang mabuti ay tularang lubós
 m~ga halimbaua ni na Padre Burgos,
 Gómez at Zamora na pauang tagalog
 sa tinubuang bayan marunong umirog.

  Sa baua't may nasang ibig na bumatid
 n~g canilang búhay tunay na sinapit
 basahing tuluyan pagtiagaang tiquís
 cusang ipatuloy itong natititic.

  Bahala na sana inyong camahalan
 mag lapat nang ganap sa labis at culang
 sa baua't talatang inyong matagpuan
 uari'y nalilihis doon sa catuiran.

  N~guni't ang samo co bago mo punahín
 ang lihís sa uari, maiguing linin~gin
 maca ca sacali naman na malinsil
 sa daang casamaan malagos na tambing.

  Cung magcacagayon ang pasasalamat
 sa camahalan mo aquing iguinagauad
 at mag-utos naman sa lahat nang oras
 sa laang capatid na casuyong tapat.


             Honorio López.


 

ANG TUNAY NA BÚHAY

NI

Dr. JOSÉ BURGOS, Pbro.

AT NANG MAN~GA CASAMA.


PÚNO NANG SALITÁ

  Sa bayan n~g Vigan daraquilang ciudad
 Fernandinang sacdál sagana sa galác
 sa buong Iloco na ualang catulad
 doon naguing tauo si Burgos na hayág.

  Taóng isang libo ualong daang tunay
 apat na puo't dalua siyang cabilan~gan
 nang siya'y ianác nang ináng hinirang
 may tacot sa Dios, mabuting magmahal.

  Siya'y na-uucol sa isang «familia»
 na iguinagalang natatan~gi baga
 sa buting ugali at gauang maganda
 sa ciudad na yaong mayaman sa sayá.

  Mulang camusmusan nitong ating Burgos
 sa bait na taglay uala nang aayos
 gayon din sa talas nang isip na impóc,
 caya't maaga siyang pinaturuang lubós.

  Hindi nalaunan caniyang pag-aaral
 naisipan n~gani nang m~ga magulang
 dito sa Maynila iluas na tunay
 upang pag-aralin sa San Juan de Letran.

  Caya iniluas itinuloy muna
 sa bahay nang canyang tióng sinisinta
 teniente práctico nang artilleria
 Juan Antonio Aelle ang pan~galan baga.

  Siya'y itinirá na hindi naluatan
 sa Letrang colegio, ang nacacabagay
 ay duc-hang ulila sa m~ga magulang,
 sa loob nang Dios tinangap din naman.

  Sisiyám na taón cabilan~gang edad
 nang siya'y parito at masoc na cagyat
 sa colegiong yaong hinahan~gad-han~gad
 nang caniyang budhi at loob na in~gat.

  Doon n~ga nag-aral na hindi nagtahan
 hangan sa sinapit at cusang nacamtan
 ang gradong "bachiller" gayong pag-aaral
 sa "artes" nahayág ang siyang pan~galan.

  Nang ito'y macamtan nitong Burgos natin
 gumising sa caniyang puso ang tun~guhin
 yaong "Pagpapari Sacerdociong" tambing
 sa "eclesiásticong carrerang" mahinhin.

  At hindi na niya tinuloy na lubós
 "carrerang derechong" sinisintang puspus
 nang m~ga magulang, ang cusang sinunod
 ang buco nang dibdib gumising sa loob.

  Caya n~ga't pagdaca ay pinag-aralan
 Teologiang mahal sa isang maalam
 na fray Ceferino Gonzalez ang n~galan
 na hindi nalaon ay naguing Cardenal.

  Dito na tinamó yaong mantong azúl
 at belang mapula na ualang caucol,
 caya ang caniyang familia n~ga noon
 ang toua nang dibdib ay hindi gagayon.

  Madali't salita nang ito'y malaman
 na sa Pagpapari ang pag-aaralan
 nang caniyang magulang cusang binayaan
 tanang hanap buhay sa ciudad nang Vigan.

  Dito sa Maynila sila'y tumahan na
 dahil sa pagsunod sa anác na sinta
 na di man nangyari caibigán nila
 ano mang pamanhic di nangyari baga.

  Ang luhang tumulo sa man~ga magulang
 hindi man pinansin at pinagpilitan
 ang hilig n~ga niya na mag-paring tunay
 Ministro nang Dios sa lupang ibabao.

  Baga ma't gayon ang nangyaring lubós
 pag-ibig nang Ama'y lumalalong puspos
 sa naquiquita niya't napapanuod
 sa caniyang anác carunun~gang impóc.

  Mula sa hindi n~ga na nahuhulog man
 sa tanang "exameng" pinagdadaanan,
 at caya't baga man may lungcot na taglay
 ang galác sa puso'y siyang gumiguitao.

  Gayong pag-aaral ay hindi nagluat
 "órdenes menores" ay quinamtang cagyat
 caya lalo na n~ga ang "familiang" lahat
 toua'y mago't mago sa dibdib namugad.

  N~guni't uala pa siya na apat na buan
 n~g pagca tangap niya n~g "órden" quinamtan
 nagcaroon nang gulo sa tinatahanan
 Colegio nang Letran sa fraileng casaman.

  Mula baga ito sa pagpapasunod
 "sa m~ga colegial" pauang filipinos
 nang m~ga Fraileng sa samá ay supot
 n~g m~ga abuso at gauang pag-ayop.

  Caya nacaisip ang tanang Colegial
 gayong pag-aalsá sa pacanáng tunay
 binabago nila ang caugalian
 na dating paquita sa canilang tanan.

  Oras n~g hapunan n~g mangyari ito
 na aquing sinabi na pagcacaguló
 caya ang guinaua n~g Fraileng pan~gulo
 sa justiciang bayan ay napasaclolo.

  Dahil sa marami ang Fraileng nasactan
 may bali ang butó at may nasugatan;
 caya yaong habla umano sila rao
 ibig na patain nang tanang colegial.

  Naparatan~gan pa na naguing pan~gulo
 itong ating Burgos sa nangyaring guló,
 datapua uala rin naguing hanga ito
 cundi ang pasia iuan ang Colegio.

  Silang calahatan paalisin lamang
 sa Colegiong yaon sa iba'y mag-aral
 n~guni't di nangyari pagca silang tanang
 sa m~ga Fraile curang namanhican.

  Dahil sa marami di nacatapos pa
 n~g canicanilang tun~guhing carrera
 caya't napilitan nagtiis din sila
 sa m~ga pasunód n~g Fraileng lahat na.

  Lalong lalo na n~ga itong ating Burgos
 dahil sa Derecho Cómicong lubos
 siya'y hindi pa na nacacatapos
 caya nagtiaga rin sa iba'y umayos.

  Hindi rin naluatan ang pagca Decano
 sa laong panahón cusa ring tinamó
 sa aua n~g Dios at dusang totoo
 na tinitiis niya sa Fraileng abuso.

  Caya di nalaon siya ay lumipat
 n~g hindi na siya tumagal sa hirap
 sa m~ga pasunod niyong Fraileng lahat
 Colegiong S. José, ang tinun~gong agad.

  Ang namamatnugot sa colegiong itó
 ang quilalang doctor si Padre Mariano
 García ang caniyang dalang apellido
 tunay na tagalog tauong filipino.

  Nang siya'y matira at dito mag-aral
 ay hindi nagtagal siya'y inordinan
 nang pagca «Diácono» gayong cabataan
 mulá sa talino nang isip na tagláy.

  Hindi nacaraan ang ilang panahón
 sa madaling sabi nama, i, nagcataon
 nagcaron nang isang noong "oposición"
 sa tanang Diácono mag "cura" ang layon.

  Noon ay "vacante" yaong catungculan
 segundo curato sa sagrariong mahal
 nang bunying S. Pedro balitang Catedral
 sa sangcapuluan nang Maynilang bayan.

  Sa guinauang ito: "oposicióng" tiquís
 nan~guna sa lahat si Burgos na ibig,
 caya tinamó niya sa talas nang isip
 gayong "Pagcucurang" caloob nang Lan~git.

  Ang tungcol na ito hindi matatamó
 nang sino't alin mang cahit may "empeño",
 cungdi ang may taglay pagca Presbítero
 ay siyang marapat na magcamit nito.

  N~guni at sa dunong nitong ating Burgos
 baga ma't Diácono ay quinamtang lubós
 palibhasa dising naasa sa Dios
 matalinong lubha maganda ang loob.

  Maca ilang buan ay quinamtang cagyat
 pagca licenciado sa bunying «faculcad»
 niyaong filosofía sa gayong capahat,
 gayong pag-aaral na lubhang mahirap.

  Hindi nacaraan ang malaong arao
 nahalal na mulí siya, i, maguing "fiscal"
 sa "juzgadong" sacdal "eclesiásticong" hirang
 at sa "ceremonias" ay "maestro" din naman.

  Ito ay caloob nang daquilang Rector
 sa Sto. Tomás n~ga, mula sa di gayong
 carunun~gan niya na ualang caucol
 na napagquiquita nang tanang naroon.

  Nang ito'y matamó dito na nagcamit
 nang dan~gal na lalong ualang cahulilip
 caya ang bala na n~ga nagalang na tiquis
 baga ma't matanda't caniyang cauan~gis.

  Ang boong Maynila dito na nagtaca
 sa dunong na in~gat ualang macapara
 nitong ating Burgos na caaya-aya
 pati n~g ugali at loob na dala.

  Di pa nagluluat ang panahong ito
 n~g caniyang pagtangap ng lahat n~g «grado»,
 ano't nagcataon sa Españang reino
 nagcaron n~g isang malaqui n~gang gulo.

  Ito'y noong taóng isang libong ganap
 ualong daan anim na puo't ualong singcad
 buan n~g Septiembre sa istoriang saad
 n~g ito'y mangyari caguluhang cagyat.

  Dalauang binata ang naguing pan~gulo
 na taga Maynila, Manuel at Antonio
 Regidor ang n~galan sa nangyaring gulo
 sa bayang España niyaong unang daco.

  Caguluhang ito ay ualang ano man,
 na hindi n~ga gulo n~g pagpapatayan,
 cung di isa lamang na pag-uusapan
 n~g Fraile't Tagalog sa Gobiernong mahal.

  Pagtatalong ito ay di nai-iba
 cung di yaong gustó nito n~gang dalaua
 ang magcaron dito mabuting reforma
 n~g pamamahala tayong lahat baga.

  Ang tanang clérigo, ang dapat n~ga lamang
 mag cura sa lahat m~ga bayan bayan
 nitong Filipinas, at magcaron naman
 n~g representacion de Cortes ang n~galan.

  At cusang baguhin, pag-ayusing cagyat
 ang escuelang bayan at colegiong lahat,
 at ito'y ibigay ang siyang marapat
 sa Paring tagalog tubong Filipinas.

  Ang gayong usapín ay lumaquing tunay
 ang lahat nang Fraile'y pauang naguluhan,
 caya't napilitang sila ay naghalal
 n~g Procuradores na Fraile rin naman.

  Si Fray José Checa at Fray Joaquin Coria
 ang naguing defensor taga usig baga
 ng usapíng ito sa dalaua'y habla
 na taga Maynila sa baya'y may sinta.

  Sa lahat n~g «diario» ang usapíng ito
 sa Corte n~g Madrid nalagdang totoo't
 pauang naaayon tanang artículo
 sa tanang tagalog, Fraile siyang talo.

  Baquit ang isa pa naquiayong tunay
 isang tubo rito na naguing general
 D. José Orosco Zuñiga ang n~galan
 at iba pa n~gani na may catungculan.

  Na sina D. Juan Záenz de Vismanos[1]
 José Ochoteco[2], Rafael[3] na bantog
 García López n~gani ang pan~galang lubós
 n~g m~ga nag-usig na pauang tagalog.

  Sa pagtulong nito na lubhang malihim,
 ang lahat n~g Fraile ay di napatiguil,
 lalong inululan n~g galit na tambing
 sa dalauang ito na Regidor natin.

  Lalong lalo na n~ga n~g sila'y lantacan
 sa diariong «Discución»[4] halos arao arao
 n~g binatang Manuel, Fraileng calahatan
 lalong nan~gag-usig panalo'y macamtan.

  Dito na si Burgos cusang sumulat na
 ilang «artículong» casagutan baga
 sa lagdang sinulat n~g Fraileng si Coriang
 naquiquipagtalo mag-uagui ang pita.

  Sa usapíng ito n~g cusang malaman,
 ang ating si Burgos dito ay capisan,
 ang lahat n~g Fraile lubós n~g tumahan,
 tinimpi sa loob yaong cagalitan.

  Dito na umusbong sa canilang dibdib
 si José Burgos n~ga ay sinumpang tiquís
 at paghigantihan gauan niyaong pan~git
 lihim na pacaná na asal balauis.

  Baga ma't gayon na ay cusang tumiguil
 ang lahat n~g Fraile sa gayong usapín,
 di rin naampat at napatuloy rin
 sapagca't tumauid sa lupain natin.

  Sa boong lauigan nitong Filipinas
 caguluhang ito cusang lumaganap
 dahil sa ang lahat na Fraileng dulin~gás
 ay pauang nagbago n~g ugaling in~gat.

  Yaong pan~gan~gamcam siyang natutuhan
 nang lupa at buquid sa catagaluga't
 cusang pataasin ang dating cabuisan
 n~g m~ga hacienda na atin di't tunay.

  Caya siyang mula n~g panghihimagsíc
 niyaong si Eduardo Camerinong sulit
 na taga Caviteng nahalal na tiquís
 pan~gulo sa hocbo na pauang nilupig.

  Isa pang casama ni Eduardong hirang
 ay yaong si Luis Parang ang pan~galan
 na siyang namuno sa bayan n~g Tan~guay
 n~g paghihimagsic sa Fraileng sucaban.

  Ang bayan n~g Imus noo'y gulongulo
 sapagca't nacuha nitong si Eduardo
 caya't n~g mahuli ang dalauang "lego"
 sa "casa hacienda" binitay n~ga nito.

  N~g ito'y matanto n~g bunying general
 nagulo ang diua caya't naisipan
 tumauag n~g pulong sa lahat n~g mahal
 na m~ga tagalog n~g ito'y mahusay.

  Pagca't yaong guló lubhang malaqui na
 di na naapula ano mang gauin niya,
 hangang sa inabot ang «casa hacienda»
 sinilabang tunay n~g nag si pag alsá.

  Caya naisipan n~g upang tumahan
 caguluhang ito nasabing general,
 ang tanang tagalog na may carunun~gan
 at caunting yaman bigyang catungculan.

  Caya n~ga't inipon si Roxas, Vismanos,
 Ascarraga't Tuáson, González na lubós,
 Padilla't Esquivel, si Calderóng bantog
 saca si Icasa pauang filipinos.

  Sila hindi iba ay cusang nahalal
 «vocales civiles» na puno sa bayan,
 saca n~ga sinunod ang ilang cabanghay
 niyong cay Regidor «reformas» na tanan.

  Dito na naghalal sa corte n~g Madrid
 n~g isang Comisión sa nag-uusig
 nitong si Regidor na di naiidlip
 tayong calahatan mapaiguing tiquís.

  Caya ang Ministro de Ultramar noon
 ay siyang namuno gayong pagpupulong,
 at ang m~ga vocal sa ganitong layon
 m~ga generales na ualang caucol.

  Na sina Orosco, Saportillang tunay
 Gandara at sina Ochoteco naman,
 Coballes na pauang coroneles lamang
 Rodriguez, Bona't Pillon iba pang capisan.

  Ang pulong na ito pauang nag caisa
 at pinaayunan ang tanang "reforma"
 nitong si Regidor na capisan nila
 gayong pag-uusap sa guinauang junta.

  Caya n~g matapos itong pag-uusap
 dito sa Maynila'y pinahatid agad
 niyaong capulun~gan sa Madrid na hayag
 ang naguing pasiya n~g upang malutas.

  N~guni sa samá din n~g pamamahala
 n~g Gobierno rito'y isinalamuha
 sa "junta" n~ga rito yaong fraileng madla
 nala n~g inimbot cundi ang masamá.

  Dina naalala itong ating Burgos
 doo'y isinama't cusang inilahóc
 caya sa uala rin dito'y napanuod
 na "caliuanagan" tanang filipinos.

  Sa gayong nangyari yaong caguluhan
 dito sa Maynila, Bulacan at Tan~guay
 Silan~ga't iba pang m~ga lalauigan
 ay lalong lumubha apuy ang cabagay.

  Ang man~ga pinuno't tanang autoridad
 dito sa Maynila'y nagulong cagyat
 caya napatulong sa loob na tapat
 n~g m~ga tagalog may dunong na in~gat.

  N~g upang maampat cusang mapatiguil
 caguluhang ito na ualang cahambing
 caya sinunod na ang lahat n~g hilíng
 n~g tanang tagalog may dunong na tambing.

  Si Padre Gómez n~ga ang siyang guinaua
 comisióng nahalal cusang papayapa
 sa cay Camerino na naghimagsic n~ga
 sa bayan n~g Tan~guay, Imus na daquila.

  N~g ito'y parunan niyaong Padre Gómez
 ay hindi nalaon ang paghihimagsic,
 dahil sa pan~gaco n~g autoridades
 sa tanang tagalog na nag-alsang tiquís.

  Caya ang "tratado" biglang pinirmahan
 sa bayang Navotas n~g bunying general
 sa pinamansagang balitang tulisan
 na si Camerino at si Luis Parang.

  Ang lahat n~g Fraile noo'y nan~gag-galác
 pagca't napayapa caguluhang cagyat,
 at tanang «hacienda» nilang ini-in~gat,
 ay muling babalic na di magluluat.

  Baga ma't sila'y cusang nagastahan
 nag-gugol n~g pilac na hindi mabilang,
 di na alumana humusay n~ga lamang
 lacad n~g panahong man~ga caguluhan.

  Ang general noong balitang D. Cárlos
 de la Torre n~gani ang pan~galang lubós
 na naguing mabuti sa man~ga tagalog
 at sa tanang Fraileng nag-asal balaquiot.

  Nabalita naman sa panahong yaon
 ang ating si Gómez cura sa Bacoor
 dahil sa guinaua at pag dedefensor
 sa tanang tagalog na piniit noon.

  At gayon din naman sa pagpapahusay
 sa nangyaring guló sa bayan n~g Tan~guay,
 caya yaong puri at uagás na dan~gal
 ay tinamó niya sa catagalugan.

  Dahil sa mahiguit na tatlong libong ganap
 ang napi-it noon tagalog na lahat
 na napacaualan cay Gómez nagbuhat
 sa cárcel n~g dusa na dilang bagabag.

  At pati ni Parang sampuo ni Eduardo
 cusa ring nagcamit n~g mabuting trato
 sa man~ga castila tumirá pa rito
 sa bayang Maalat may «pencióng» totoo.

  Saca sinunod pa ang pinag-usapan
 niyaong caayusang magcura sa bayan
 at yaong "reforma" niyaong pag-aaral
 ay pinaghusay din na hindi naluatan.

  Nagcaroon pa noon n~g carrera civil
 lahat n~g tagalog may dunong na tambing
 caya si Vivencio del Rosario natin
 sa Lagunang bayan ay nag alcalde rin.

  At si D. Mariano Villafranca naman
 sa bayang Misamis alcaldeng nahalal
 na pauang tagalog may dunong na taglay
 nagcamit n~g tungcol sa cacastilaan.

  Nagcaroon pa rito n~g m~ga Jueces
 pauang filipino't man~ga Relatores,
 at lahat pa disin n~g m~ga napiit
 dito nacauala't cusang nacaalis.

  Pinatiguil pa n~ga ang pag-eembargo
 sa tanang lupain n~g naramay rito,
 at pinagalang pa man~ga bahay dito
 sa tanang justicia nagalang totoo.

  Sa madali't sabi ating pagbalican:
 ang cusang sinapit nitong si Luis Parang
 sampuo ni Eduardo Camerinong hirang
 niyaong macaraan yaong ilang arao.

  Pagca't di nalaon sila ay piniit
 pinatay sa bitay, sa namucong galit
 sa dibdib n~g tanang Fraileng m~ga ganid
 uala n~g inimbot cung di gauang pan~git.

  Sila'y nag-gasta rin n~g lubhang malihim
 sa general ditong lumabo ang tin~gin
 sa saganang pilac canilang inyahin
 mapapatay lamang dalauang butihin.

  Naualang halaga ang pinag-usapan
 tratadong guinaua sa Malabóng bayan
 at cusang naniniig lubos na guinitao
 pagtin~gin sa yaman nasabing general.

  Nagn~git-n~git na naman n~g ito'y matalós
 ang lahat n~g dibdib n~g m~ga tagalog,
 n~guni't sa uala rin dito ay inabot
 caguluhan baga gaya n~g natapus.

  Sa panahóng ito siyang pagcacamit
 nitong ating Burgos «ordeng» ninanais
 niyaong Pagcapari sa tanang tiniis
 man~ga cahirapan na ualang cauan~gis.

  Hindi n~ga nalaon na nagcantamisa,
 sa ating Catedral nahalal na cura,
 at siyang pagtamó n~g mahal na «borla»
 niyaong pagca "Doctor" sa Santa Teología.

  Saca sa Derecho Canónicong mahal
 ay gayon din naman "Doctor" na mahusay
 caya sa Tribunal n~g exameng tunay
 naquiquialam na sa colegiong tanan.

  Caya bala noong ibig na cumuha
 magcamit n~g grado sa facultad baga
 sa Santa Teologia't bunying Filosofía
 at sa Canónico daraan sa caniya.

  Sapagca't n~ga siya nahalal na cagyat
 na "Examinador" at una sa lahat
 cusang "eexamen" estudiong facultad
 na sino ma't aling ibig macalabas.

  Sa caniyang pagsunod sa tungcol na dala
 naguing masamá siya sa fraileng lahat na;
 datapua gayon man di cumibo sila
 uari hindi pansin tanang naquiquita.

  Cusang nagsaloob higantihan lamang
 putulin ang gayong man~ga cahigpitan
 n~g pag-eexamen sa sino't alin man
 sa Fraileng capua lipós n~g casam-an.

  Caya ang nangyari n~g lumubhang tiquís
 yaong pag n~gin~gitn~git cay Burgos na ibig
 dito na ang lahat; ang Fraile'y lumupít
 sa Paring tagalog na casanib-sanib.

  N~g ito'y malaman nitong Burgos natin.
 lahat n~g capua ay inipong tambing
 pinaquipagtalo lahat n~g inilíng
 na Paring tagalog n~g Fraileng butihin.

  Sa nangyaring ito, dito na inusig
 sa Arzobispado ang leyes ni Moret
 ay sundin totoo pagca't natititic
 sa pinag-usapan ito'y susunding pilit.

  N~g ito'y matanto n~g fraileng si Roxas
 Cornejo, Ariaga, Cabrerang dulin~gás,
 Pardo, Gala't ibang lumahóc na cagyat
 si Padre Burgos n~ga cusang pinaghanap.

  At ipinaglaban canilang catuiran
 cahit nalilicó sa magandang daan;
 n~guni't sa uala rin silang hinanganan
 cung di yaong hiyá na ualang cabagay.

  Sapagca't n~ga sila'y nan~gabilangó pa,
 ang canilang ari enembargong sadiya
 sa nangyaring ito na usapín nila
 sa bunying Juzgado Eclesiástico baga.

  N~g ito'y masapit nilang calahatan
 sila'y nacaisip pasaclolong tunay
 sa cay P. Burgos at paquiusapan,
 n~g sa pagcapiit macalabas lamang.

  Gayon din ang tanang man~ga Presbítero
 na pauang linupig man~ga fraileng ito
 sampuo niyaong ibang man~ga filipino,
 cay P. Burgos din ay napasaclolo.

  Sa nangyaring ito itong ating Burgos
 hindi nagmalaqui't pinaquingang lubós,
 ang sa tanang Fraile at man~ga tagalog
 man~ga paquiusap sa gayong inabot.

  Siya n~ga'y naggugol lubos nagcagasta
 na hindi sinin~gil capaguran niya,
 sa fraile't tagalog n~g macamtan nila
 ang pagcacauala sa cárcel n~g dusa.

  Itong si Fray Galan recoletong hirang
 si Fray Ariaga franciscano naman
 at si Fray Cornejo Domenicong tunay:
 si Padre Burgos n~ga siyang nagsangalang.

  Sila'y napabalic at cusang nagcura
 sa bayang tagalog dating lagay nila
 at ang ari nila na enembago baga
 ay cusang nagbalic na caracaraca.

  Sa panahóng íto lubos nagcaroon din
 n~g isang sumbong n~ga taga S. Rafael
 sacop n~g Bulacan mula baga't dahil
 sa canilang cura na nag-asal suail.

  Caya ang guinaua dagling pinatauag
 ni Padre Burgos n~ga't inaralang cagyat
 na sa uli't uli ang guinauang lahat
 huag n~g gagauin sapagca't di tapat.

  Ito hindi iba ay si Fray Antonio
 Piernavieja n~gani bunying agustino
 totoong nasinsay, cusang umabuso
 sa ipinag-uutos n~g Eclesiástico.

  Macaraan ito ay hindi naluatan
 sa Corte n~g Madrid may isang lumitao
 diariong casang-ayon n~g catagalugan
 «Eco Filipino» ang siyang pan~galan.

  Dito n~ga si Burgos ay cusang tumulong
 naggugol n~g yaman at sampuo n~g dunong
 upan n~g lumauig at cusang yumabong
 magcaroon n~g madla na m~ga suscritor.

  Nagtayó rin naman isang capisanan
 dito sa Maynila sa nagpapaaral
 sa reinong España filipinong tanan
 ibig na dumunong lahat ay malaman.

  Caya sa dalauang Regidor na tiquís
 nangyaring lumagda n~g usiguing pilit
 tanang filipinos may dunong sa Madrid
 magcamit título't condecoraciones.

  At gayon din naman ang catagalugan
 cusang natatan~gi't may in~gat na yaman
 nagcarón nang uagás bunying catungculan
 sa lahat nang poóc nang sangcapuluan.

  Saca isinunod na caniyang inusig
 yaong pagcucura nang fraileng balauís
 sa bayang tagalog sila'y mapaalis
 at pauang clérigo ang siyang mapalit.

  Dito pinasunod utos sa "Concilio
 ni Trento" ang tauag at biling totoo
 marapat na sundin nang simbahan dito
 nang man~ga castila sa silan~ganang daco.

  At sinabi pa niyang ipinagmatigás
 sa lahat nang fraile cun ang caniyang han~gad
 ay hindi susundin arao'y di lilipas
 sila'y pasasacop sa inglés na cagyat.

  Caya ang nangyari lumagdá pagcuan
 nang isang "escrito't" inihaying tunay
 sa Ministrong hayág nang bunying Ultramar
 sa reinong España na cabalitaan.

  N~guni't bago ito ipinadalang lubós
 cay Izquierdong hirang general na bantóg
 ay nuhang sanguni't bilang pahintulot
 nang huag masinsay sa catouirang puspos.

  Ang escritong ito'y pinaayunan niya
 at pinapirmahan bago ipinadala
 cay Padre Mendoza[5] Lasa[6] at Sevilla[7]
 Danda't[8] del Rosario[9] Guevara't[10] Zamora[11].

  Napisang parito sina Desiderio,[12]
 Hilario del Pilar, Gainsa't Gimeno[13]
 Roxas,[14] Regidor,[15] Ramirez[16] parito
 Calderó't[17] Esquivel[18] iba pang totoo.

  Gaya ni na Tisca[19] at sina de la Rosa[20]
 Acuelle[21] at Agustin[22] pauang nagsipirma
 sa escritong yaon cusang pinadala
 sa Corte nang Madrid nang caracaraca.

  Parang naligalig fraileng calahatan
 sa nangyaring itong man~ga caisipan
 nitong Burgos natin caya silang tanan
 sinilaban n~gani niyaong cagalitan.

  Dito na isinumpá nag-isip nang cagyat
 na paghigantihán, caya silang lahat
 cusang nagpupulong halos oras-oras
 cung anong magaling nang ito'y maampat.

  Lalong-lalo na n~ga fraileng recoleto
 at ang dominico siyang gulóng-guló
 dito sa nangyaring hindi mamagcano
 caya silang tunay ang mausig dito.

  Caya niyaong minsang sila ay magjunta
 Prior sa convento nang Recoletos baga
 sa bayan nang Tan~guay na ang n~galang dala
 Fray Mariano Gómez dito naquisama.

  At gayon din naman ang castilang uldóg
 Fray Antonio Rufian órden S. Juan de Dios
 ay nacasama rin at silang tibobos
 nan~gacong gagauang higanti cay Burgos.

  Sa pan~gacong ito dito nan~gagalac
 ang lahat n~g fraileng may galit na in~gat
 sa cay Dr. José at maipahahamac
 nang dalauang ito na magcapua oslac.

  Hindi na naglicat nang magcahiualay
 itong man~ga fraile na aquing sinaysay
 mabuting paraan mapapatay lamang
 ang naguing catotong quinagagalitan.

  Caya ang na-isip nitong si Fray Gómez
 si Miguel Zaldua[23] at ang casing ibig
 cusang hinicayat na sulsulang pilit
 tanang sa Arcenal jornalerong tiquís.

  Upang silang tanang tumutol na cagyat
 sa upahang dati cung hindi itaas
 at siyang bahala cusang magliligtas
 cung ito'y umabot sa di hinahagap.

  Sa paquiquinyig n~ga ni Miguel Zaldua
 sa aral nang fraile'y cusang inaquit na
 tanang jornalero sa Arcenal baga
 na sila'y tumutol sa ugaling upa.

  Cung sacasacaling ayao na itaas
 sila'y man~gag-alsa huag na magulat
 sapagca't tutulong ang caual na lahat
 sa Maynila't Tan~guay at pauang casabuat.

  Napahinuhod n~ga, ang lahat nang jornal
 sa mabuting aquit ni Zalduang nasinsáy
 caya ang guinaua nitong Fray Rufian
 umisip naman siya nang ibang paraan.

  Caya ang sumagui sa caniyang acala
 sina Montesino't Morquechong daquila
 pinaquiusapan na tulun~gang sadiya
 ang lahat nang jornal sa pag-aalsa n~ga.

  Ang dalauang ito ay castilang taal
 na capua tenienteng napipiit lamang
 sa Castillong sacdal sa bayan nang Tan~guay
 n~gala'y San Felipe lipós cahirapan.

  Sa sabing matamis sa dalauang ito
 ay hindi tumangui sumagot nang oo
 upang sila lamang macalabas dito
 sa pagcacapiit doon sa Castillo.

  Ang lihim na ito ay hindi nagdaan
 arao nang sábado dumating na tunay
 nang pagbabayaran sa lahat nang jornal
 na nagsisigaua doon sa Arcenal.

  Icadalauang puo buan nang Enero
 siyang cabilan~gan nang arao na ito
 caya nagsitutol, sinunod ang trato
 nang sila'y bayaran sa di nila gusto.

  Nang ito'y matanto nang coronel Buttler
 bunying Gobernador nang caual na tambing
 sa lalauigang Tan~guay ay hindi pinansin
 reclamo nang jornal na ualang cahambing.

  Ang caniyang guinaua umaga nang lingo
 humin~gi nang "fuerza" sa General dito
 hayág na Izquierdo pagca't natanto nito
 ang lahat nang jornal ibig na mangulo.

  Naisipang isa pahaliling tunay
 nang oras ding ito sa isang capantay
 nang coronel Roxas nang di niya camtan
 yaong caguluhan naramdamang tunay.

  Saca pinaglirip sa sariling isip
 magcaroon man siya nang caual na cabig,
 cung uala naman siyang escuadra sa tubig
 ay uala rin anyang tunay masasapit.

  Pagca't ang nangyari guinaua ni Mac-Rohon
 contra-almirante sa escuadra noon
 tanang cañonero nang panahong yaon
 ay pauang dinala sa Isla del Sur[24].

  Sucat na natira dito ay iisa
 caya't si Buttler nagpumilit baga
 ang lupa nang Tan~guay iuan muna niya
 nang huag nang datnin caguluhang sadya.

  Capagdaca naman caniyang cahilin~gan
 ay agad inamin biglang pinayagan
 nang caniyang general Izquierdong maran~gal
 nang umagang yaon na hindi lumiban.

  N~guni't bago siya sa Tan~guay umalis
 sina Montesino't Morquechong nasambit
 ay caniyang hini~ging dito na mapiit
 sa Maynilang Ciudad na sacdal nang diquit.

  Cahilin~gang ito ay di na nahintay
 sapagca't guló na ang lahat nang jornal
 sa hindi pagpayag sa ibinibigay
 dating caupahán, caya binayaan.

  Ugali't salita madaling malutas
 nang ito'y matanto ni Rufiang dulin~gás
 lalong sinulsulan jornal na alin~gas
 sila'y maghimagsic sa castilang lahat.

  Sinabi pa nito huag mag-alaala
 sila'y tutulun~gan tanang caual baga
 dito sa Maynila Infantería't Guía
 sampuong artillero na ualang pagsala.

  At hindi dadaan dugtong na sinambit
 ang mamayang gabi mag-aalsang pilit
 ang taga Maynila cung inyong marin~gig
 ang putucan doon sumabay na tiquís.

  Aco ma'y castila muli pang uinica
 nitong si Fray Rufian uldóg na cuhilá,
 n~guni't sa aua co sa inyo n~gang paua
 dugó co'y naculo sa tanang castila.

  Caya sa hatol co cayo ay sumunod
 nang cayo'y lumaya na man~ga tagalog
 huag naman cayong magcaroong lubós
 niyaong «desconfianza» sa ipinatalós.

  Sapagca n~ga't aco'y catotong mahigpit
 ni Burgos n~ga ninyo at caisang isip
 sa nilalayon niya na lubhang mapilit
 ang pananarili ay macamtang tiquís.

  Caya cun sacali cayo'y man~gagdiuang
 ay inyong ihiyao si Burgos mabuhay
 at ang Filipinas guilio ninyong bayan
 España'y mamatay, mamatay na tunay.

  Sa «enga~nong» ito sa hina nang isip
 niyaong man~ga jornal sila ay naquinyig
 sa hicayat nitong lalaquing mabait
 uala nang inimbot cundi gauang lihis.

  Sa madaling tacbo nang panaho't oras
 yaong cagabihan sumapit na cagyat
 ano't nagcataon parang pinagtiyap
 pista sa San Anton[25] guinauang magalac.

  Nagcaroon nang putoc castillo at bomba
 cuites saca luces na ualang capara
 sa boong magdamag at iba pang sayá
 na nacauiuili sa guinauang pista.

  Caya n~ga't maraming tauong nagsidaló
 taga ibang pooc na di mamagcano
 sa canilang toua sa pistang ganito
 na sa cailan man di naquiquita ito.

  Baquit nasabay pa ang pistá n~g Calmén
 na pinagsasayá na ualang cahambing,
 fraileng recoleto pauang nahihimpil
 sa San Sebastian n~ga pooc na maalio.

  Sa sabing matulin itong casayahan
 dito sa Maynila nang cusang malaman
 jornales sa Tan~guay paua nang gumalao
 hindi naapula nang sino't alin man.

  Sapagca't acala nitong nan~ga-aquit
 nang fraileng si Rufian putóc na narin~gig
 dito sa Maynila ay paghihimagsic
 man~ga taga rito cay Burgos na cabig.

  Ang man~ga marino sampuong infanteria
 man~ga artillerong nasa sa muralla
 na pauang tagalog dito sumunod na
 na naquigalao din sa jornal sumama.

  Dito si Lamadrid sargentong ilongo
 hindi nagpabaya't agad sumaclolo
 pinatáy ang púno pauang castellano
 ang gradong teniente nilagay na rito.

  Sina Montesino at Morquecho naman
 lumagay sa lugar sumanib sa caual
 caya't pinaghati ang fuerzas na tanan
 saca namiyapis nang ualang cabagay.

  Caya ang putucan nang cañón at baríl
 sa boong magdamag hindi nagtitiguil
 natalacsáng bangcay di maipagturing
 nang man~ga castila't tagalog na tambing.

  Gobernador Roxas mabuti na lamang
 agad nacatacas at hindi napatáy
 caya't nacuha pa sa acay na caual
 ni coronel Sawa cusang naquipisan.

  Sila'y nagsihanay hangang umumaga
 sa calle principal niyaong Porto Vaga
 na naquiquisagót sa putucan baga
 nang naghihimagsic na aquing binadya.

  At caracaraca siya'y nagpa-atas
 cay Izquierdong hayág n~g isang calatas
 ang bagay na ito'y ipinatalastas
 upang sila doon abuluyang cagyat.

  Nang ito'y matanto nitong si Izquierdo
 sumubó ang galit na di mamagcano
 caya capagdaca ang tanang sundalo
 dito sa Maynila ay pinasaclolo.

  Ang segundo cabong general Espinar
 ay siyang umacay sa dinalang caual
 pauang voluntario cubano n~gang tunay
 ang iba'y castila't tagalog din naman.

  Silang calahatan nagsilulang cagyat
 sa man~ga vapores na hindi nagluat
 at doon huminto na cusang sumadsad
 sa Puerto nang Tan~guay na ualang bagabag.

  Nang sa Kabite n~ga sila'y magsidating
 general Espinar nag-utos na tambing
 na aniya't panhiqui't agad salacayin
 ang muog na yaong ualang macahambing.

  At ang baua't doo'y inyong maabutan
 babaye ma't báta ay pataying tanán
 huag paligtasin ang sino't alin man
 tungcól filipino naguing cautusán.

  Ang utos na ito ay biglang sinunod
 nang lahat nang caual na pauang cubanos
 caya naman dito ang man~ga tagalog
 cusang nagpaquita nang tapang na impoc.

  Ang pagpapatayan sabihin pa baga
 dugó'y umaagos batis ang capara
 bangcay natalacsán sa guitna nang plaza
 niyaong Porto Vaga gayong pagbabaca.

  N~guni't sa dayucdóc at quinamtang puyat
 nang man~ga tagalog sa boong magdamag
 quinulang nang palad caya't napahamac
 sila ay nagapi nang man~ga calamas.

  Baquit quinulang pa nang polvora't bala
 lalong cailan~gan sa paquiquibaca
 caya di mangyaring tumagal pa sila
 sa paghihimagsic nilang lahat baga.

  Utos ni Espinar dito na sinunód
 militar ma't hindi ay cusang tinapos
 sargento Lamadrid at si Montesinos
 siyang unang unang namatáy na lubós.

  Yaong si Morquecho ang quinana naman
 nang caniyang maquita na uala nang daan
 nirevolver niya caniyang palipisan
 sa nasang matapos ang in~gat na búhay.

  Dapoua't di nangyaring namatáy na tiquís
 cung di nang icatlong arao nang sumapit
 siyang pagcatapos nang búhay na quipquip
 nitong si Morquecho na aquing sinambit.

  Lahat nang naculong na di nacalabás
 sa muog nang Tan~guay ay pauang nautás
 parang hinocoman ang nacacatulad
 canilang sinapit gayong paglalamas.

  Ang iba'y sa tacot sa dagat nagtalón
 nasang mailigtas ang búhay sa lan~góy
 n~guni't nahuli rin nang cañonero roon
 cusang nagtatanod na ualang caucol.

  Ang ibang nagtago at hindi gumalao
 sa sariling bahay tinacas na tanan
 at pinagbabaril yaong iba naman
 dito sa Maynila ay dinalang tunay.

  Hindi n~ga nalao't binitay na cagyat
 nang icadalauang puo't isa ang saad
 nang buang Enero't ualang nacaligtas
 ni isa man lamang sa canilang lahat.

  Tanang man~ga presong cusang nagdudusa
 doon sa Arcenal di nacalabas baga
 sa paghihimagsic ay biglang dinala
 cusang dinestierro doon sa Paragua.

  Ang fraileng si Rufian na umaquit dito
 sa nan~gapahamac doon sa Castillo
 nang magcagulo na'y nagtagong totoo
 ang toua'y malaqui na di mamagcano.

  Pagca't inacala'y cusang masusunod
 ang bumucong nais nang capua balaquiot
 fraileng solopicá caisa nang suot
 na maipabitay ang ating si Burgos.

  Caya nang maquita at siya'y matuclás
 nang capua castila inalpasang agad
 pagca't quinatuiran siya rao'y nalalabas
 sa alsahang yaon nang nan~gapahamac.

  Dito sa Maynila ay hindi nagtagal
 sa Reinong España'y omoui pagcuan
 sapagca't inisip maca pa macunan
 niyaong declaración gayong caguluhan.

  Sa nangyaring ito ang lahat nang fraile
 pauang nan~gagalac hindi mapacali
 at cusang nilacad lihim sa sarili
 si P. Burgos n~ga'y cusang ipaputi.

  Ugali't salita caguluhang ito
 ipagpatuloy co sa man~ga marino
 na nasa Arcenal nang matanto ito
 dito nagsilaban nang di mamagcano.

  Halos patay na n~ga nagsisilaban pa
 sa man~ga castilang canilang cabaca
 at isinusumpa fraileng lahat baga
 hangang ipiniquit yaong man~ga matá.

  Ang ibang nahuli doon sa Arcenal
 babaye at bata matanda't hindi man
 sa cañonero n~ga'y pauang isinacay
 saca ipiniit na pinarusahan.

  Hindi naluata't sa corte nang Madrid
 ibinigay alam ang paghihimagsic
 nang taga Kabite ni Izquierdong tiquís
 general na hayag na sacdal nang lupít.

  Sa bunying Ministro n~g Guerra't Marina
 doon n~ga dumatal bigay alam niya
 caya capagdaca ay sinagót siya
 maghalál nang Fiscal taga usig baga.

  Dito na inusig at cusang hinusay
 nang naturang Fiscal ang tanang nadamay
 sa nan~gaghimagsic sa lauigang Tan~guay
 at pinarusahan ang may casalanan.

  Binigyang indulto iba naman dito
 ualang man~ga malay sa nangyaring guló
 n~guni't yaong ibang may salang totoo
 lalong nahigpitan sa pagcaca-preso.

  Dito na hinuli si Miguel Zaldua
 naguing artillero nang panahóng una,
 na nan~gan~galacal nang talacsang baga
 doon sa Kañacaw, sa Udiong ang cuha.

  Caya nang piniit siya'y cabubuhat
 sa pan~gan~galacal na dati niyang hanap
 nasa lorcha pa n~ga nang dacping cagyat
 pati nang asauang pinacaliliyag.

  Sila'y itinuloy nang caracaraca
 doon sa Bilibid na piitang sadiya
 na di man quinunan declaración baga
 at caagad-agad sila'y pinagdusa.

  Yaong diligencia'y cusang itinuloy
 nang nasabing Fiscal nahalál n~ga noon,
 upang mapag-usig nan~gulo sa gayong
 man~ga caguluhan na ualang caucol.

  Nang maliuanagan dito lumabas na
 sa declaraciones na guinaua nila
 ang cusang nan~gulo sa caguluhan baga
 na nangyari noon na ualang capara.

  Ang unang lumabas di umano'y Imperio
 ang nasang itayó tanang filipino,
 at ang Emperador na lumabas dito
 si D. Joaquin Pardo de Taverang totoo.

  Ang man~ga ministros si Burgos at Basa
 Antonio Regidor, Paraiso't iba
 dito ay nadamay ualang malay baga
 caya nang dinaquip pauang napataca.

  Nang ito'y matanto man~ga fraileng lahat
 pauang nan~gaguló ang isip na in~gat
 caya ang guinaua'y canilang nilacad
 upang nang mabago ang sa unang hagap.

  Dito na n~ga sila gumaua nang pulong
 anila'y mabuti magcontribución
 nang ang ating nasang nilalayon-layon
 ay cusang matupad sa habang panahón.

  Sa pasiyang ito'y pauang nagsi-amin
 ni isa'y uala mang tumutol na tambing
 caya't nan~gag-gugol nang lubhang malihim
 sambuntong salapi cay Izquierdong saquím.

  Ipinagpilitan ang nan~gulo dito
 ang bunying si Burgos sa nangyaring guló
 caya ang marapat baguhing totoo
 ang sa diligenciang guinaua nang daco.

  Caya sa pagdin~gig at cusang pagtitig
 niyong si Izquierdo sa salaping tiquís
 yaong diligencia ay binagong pilit
 sinunod ang nasa nang fraileng balauis.

  Dito na lumabas nang ito'y mabago
 caya nan~gag-alsá man~ga filipino
 sa lalauigang Tan~guay ang nasang totoo
 maguing República ang lupaing itó.

  At cusang nahalál Presidenteng lubós
 ang ating marunong na si Dr. Burgos
 at ang man~ga hayag na m~ga Ministros
 ay ang natatalá dito ay casunod.

  Si Pardo Tavera siyang sa Estado
 sa Hacienda naman ay si Paraiso
 si A. Regidor siyang sa Gobierno
 si María Basa nama'y siyang sa Fomento.

  At si Maurante siyang sa Marina
 at si Mauricio siyang sa de Guerra
 marami pang iba dito ay nasama
 cusang idinamay binigyan nang sala.

  Caya n~ga pagdaca ang lahat nang ito
 sa lacás nang cuarta ay pauang napreso
 ang abang catuiran nalugmoc na rito
 sa abáng candun~gan nang dusang totoo.

  Bucód pa sa rito ay pauang nadamay
 sina Padre Lara, Sevilla at Dandan,
 Rosario, Guevarra, Hilario del Pilar,
 Tuason, Desiderio tagalog na tanán.

  Saca sina Sánchez, León at Carrillo,
 Enriquez at Serra, Máximo Paterno
 ay pauang natapon cusang dinestierro
 sa iba't iba n~gang bahagui nang Mundo.

  Natan~gi n~ga lamang sina Padre Burgos,
 Gómez at Zamora at si Zalduang puspos
 ang hindi natapon at cusang násunod
 sa nan~ga destierrong balót nang himutóc.

  Palibhasa disin sa salaping lacás
 sa diligencia n~ga pilit na lumabas
 ang apat na ito sa castillong cagyat
 sila ay mapasoc na cusang maghirap.

  Madali't salita ay hindi nagdaan
 yaong isang buan apat na tinuran
 sa sadyang Consejo de Guerra ang n~galan
 sila'y ipinasoc nang pinunong tanán.

  Lahat nang matouid ni na Padre Burgos,
 Gómez at Zamora ay pauang naayop
 nang lacás at bisa nang salaping handóg
 niyong man~ga fraileng asal ay balaquiot.

  Ang Consejong ito nang cusang minulán
 icadalauang puo't anim yaong bilang
 nang buang Febrero hapon yaong lagay
 nang panahóng lubós na lubhang mapanglao.

  Baquit ang nahalal Presidenteng tiquís
 sa gayong Consejo ang sacdal nang lupít
 Coronel nang hocbó, ang n~galan at sambit
 Francisco Moscoso na ualang cauan~gis.

  Fiscal instructor si Manuel Boscasa
 Comandante naman catungculan niya
 na isa sa man~ga caututan bagá
 nang dila nang fraileng man~ga palamara.

  A las cuatro n~gani nang ito'y minulán,
 si Padre Burgos n~ga ang una sa tanán
 sacá isinunod si Zamorang hirang
 at sacá si Gómez na casamang tunay.

  Anopa't ang lahat na man~ga defensor
 ay ualang nagaua sa Consejong yaon
 palibhasa disin caalam nang pusóng
 na fraileng sucaban caya-napagayón.

  Pagca't ang lumabás ó hatol na tunay
 ang Pena de Muerte ang siyang cacamtán
 nang apat na ito sa pagcacadamay
 na parang namuno sa gulóng nagdaan.

  Ang hatol na ito matanto ni Burgos
 ay cusang tumugón sa Consejong bantóg
 siya'y di papayag sa defensang lubós
 nang caniyang defensor sa fraileng caumpóc.

  Pagca't aniya siya'y hindi umaamin
 na siyang namuno sa bintang na tambing
 caya't ang tutol niya sa tanáng casalio
 siya'y ualang malay niyaong pagtatacsil.

  Ang bagay na itó di rin pinaquingán
 nang tanáng doroon cay Burgos na saysay
 palibhasa n~gani sila'y binayaran
 niyong man~ga fraileng higuít sa halimao.

  Uala ring nangyari cundi ang maghari
 sa canilang dibdib ang masamáng budhi
 na maipapatáy si Burgos na bunyi
 at pati nang tatló na casamang tan~gi.

  Caya n~ga't ang hatol n~g Consejong hirang
 apat na may sala alisán nang búhay
 dalhin sa Capilla doon ay ilagay
 hangáng may panahón macapan~gumpisál.

  Sumunód na arao nang pagca-umaga
 ang plaza de armas pinatanuran na
 isang regimiento hocbóng infantería
 sacá ang escuadrón niyaong caballería.

  Caramihang tauo ang siyang casunód
 na pauang nagtaglay n~g muc-hang malungcot
 sa pagcacaabá nang palad na capós
 niyaong tatlóng paring bibitaying lubós.

  Si padre Burgos n~ga siyang unang una
 at si padre Gómez at padre Zamora
 pauang ualang malay sa atáng na sala
 saca ang dinayang Francisco Zaldua.

  Ang apat na ito't pauang filipinos
 sa bayang tinubua'y maalam umirog
 lalong lalo na n~ga ang daquilang Burgos
 na anác na tunay tubo sa Ilocos.

  Si padre Zamora tagalog na tunay
 at tubong Maynila sa dacong Pandacan
 na naguing Rector n~ga't Cura sa Catedral
 niyaong nacaraang panahón at arao.

  Si P. Gómez naman ay tauong Sta. Crúz
 sacop nang Maynila sa diquít ay puspós
 sa lahing mabuti nagbuhat na lubós
 ang amá at iná mabuti ang loob.

  Sa gremiong Mestizo nang m~ga Sangleyes
 siyang nasasacop cusang natititic
 pagca't siya'y ancán nang man~ga japonés
 sa unang daco pa dito'y nagsi-alís.

  Nang ito'y mag-aral camusmusang edad
 dahil sa naquita sa gayong capahát
 man~ga catalasan nang isip na in~gat
 at bait na tan~gi na ualang catulad.

  Caya sa talino at dunong na taglay
 siya ay nagpari at nagcurang tunay
 saca nag Vicario Foráneo naman
 sa bayang Bacoor na sacop n~g Tan~guay.

  Cahulihulihan nacamtáng tibobos
 pagca Examinador Sinodal na lubós
 sa Arzobispado na ualang caayos
 m~ga carunun~gan na caniyang inimpóc.

  At siya rin naman naguing sugong tunay
 nang m~ga castila sa cay Luis Parang
 cusang naghimagsic niyaong dacong arao
 caya siyang mula nang capayapaan.

  Tumulong din naman sa m~ga pag-usig
 nang m~ga tagalog sa córte nang Madrid
 ang lahat nang fraile dito'y mapa-alis
 siyang naguing dahil caniyang pagcapiit.

  Ang naguing sundalong si Miguel Zaldua
 taga Camarines Vicol na talagá
 cusang naguing quintos na nahulog bagá
 sa batallóng hayág niyaong Artilleria.

  Ito'y nadestino sa lauigang Tan~guay
 naguing asistente nang tenienteng hirang
 na si Faustino Villabrilleng tunay
 saca nag-asaua sa isang timtiman.

  Ang timtimang ito na naguing asaua
 ay isang babaye lubós caquilala
 nang fraileng si Gómez Recoleto baga
 na Prior sa Tan~guay sa simbahan nila.

  Ito't hindi iba siyang humicayat
 na masamáng fraile sa magcasing liyag
 na paghimagsiquin jornalerong lahat
 doon sa Arsenal cusang napahamac.

  Ito'y siyang mula nang pagcacasama
 at pagcacadamay nang cauauang Zaldua
 na cusang nadaya pati nang asaua
 nitong m~ga fraileng lilo't palamara.

  Sa sabi at saad nang m~ga nagsulit
 ang babayeng ito ay cusang napiit
 sa cárcel nang dusa n~galan ay Bilibid
 siya ay napasoc nagtiis nang sáquit.

  Bayaang co ito ang ipagtuturing
 ang oras nang gabi nang cusang dumating
 may isang dalaga na lubhang mahinhing
 nag-isip ang tatlo ay cusang agauin.

  Ang n~gala'y Clarita na sacdál nang gandá
 cusang nagmasaquit nagnasang iadyá
 si na P. Burgos, Gómez at Zamora
 nang gabí ring yaon doon sa Capilla.

  Caya n~ga humanap nang macacatulong
 at may anim na puo ang caniyang naipon
 pauang sandatahan nang m~ga talibóng
 ang iba'y revolver pistola't remington.

  A las doce n~gani canilang tiapan
 ang lahat nang cuartel cusang lolooban
 n~guni't di nangyari pagca't piniguilan
 nang iláng clérigo cusang nacaalám.

  Caya pa n~ga ito nang maalamang lubós
 nang m~ga clérigong nasabi cong puspós
 suot lalaqui na sa bay-uang may sucsoc
 nang isang magara't mainam na guloc.

  Ang bagay na ito dapat n~gang pagmasdán
 at tularan sana nang babayeng tanán
 man~ga filipinang aquing cababayan
 marunong umibig sa tinubuang bayan.

  Ang bagay na itó ay iiuan co na
 at ang sasabihin madaling umaga
 nang arao nang sáquit binatbát nang dusa
 ang apat n~gang itó bibitaing sadya.

  Ito't hindi ibá di dapat limutin
 mapanglao na arao na calaguim-laguim
 dalauang puo't ualó ang bilang na tambing
 nang Febrerong buan sa sabi at turing.

  Nang mag á las seis ang lahat n~g caual
 nang man~ga castila cusang pinatahán
 sa Santa Lucía n~ga at sa Bagumbayan
 na pauang barilán at may cañóng tagláy.

  Sacá sa muralla nang Fuerza Santiago
 ang hocbóng castilang man~ga artillero
 pauang naca-abáng sa maguiguing guló
 na nababalita sa panahóng ito.

  Nang cusang sumapit á las sieteng oras
 yaong bibitayáng binacod na cagyat
 nang man~ga sundalo na dalá't aquibat
 nang Segundo Cabo Espinar na hayag.

  Bitayáng nasabi itinayóng tunay
 doon sa Espaldón pooc na malumbay
 at may sampuong metro yaong cataasan
 sa lupang tuntun~gan sa sabi at saysay.

  Ang tugtóg nang tambor at m~ga corneta
 dito na minulán na hinipan baga
 casabáy ang ayos nang man~ga música
 sa tinig nang marcha ang pagcacabadyá.

  Dito na quinuha ang na sa Capilla
 apat na taan na namamatáy bagá,
 ang man~ga sundalo nagbihis de gala
 saca n~ga barilán na may bayoneta.

  Casama sa lacad ang m~ga Cofradía
 nang Misericordia na caacbáy bagá
 tanang Comunidad nang Religión Santa
 nang Poong si Cristong sumacop sa sala.

  Si Miguel Zaldua ang una sa lahat
 cusang inalacad balót niyaong posas
 isang Franciscano at Recoletong cagyat
 siyang caagapay na cumacausap.

  Sacá ang casunod yaong isang lupong
 sari-saring órden nang fraileng pulutóng
 dalauang Jesuita na capulong-pulong
 ni Padre Zamora na nagcura Rector.

  Isang Agustino at Recoleto naman
 ang siyang casunód cusang umaacbay
 sa cay Padre Gómez na nagcura naman
 at Examinador Vicario sa Tan~guay.

  Cahuli-hulihan ay si padre Burgos
 na ina-acbayán nang dalauang puspós
 na m~ga Jesuitang natauag sa Dios
 na nananalan~gin nang lubhang tibobos.

  Baua't isa n~gani sa apat na ito
 ay binabantayán apat na sundalo
 at isang oficial sacá isang cabo
 at may m~ga hauac isang crucifijo.

  Nang sila'y dumating sa laang bitayán
 sila'y inahintó sacá binasahan
 nang bunying sentenciang sila'y mamamatay
 cusang bibitayin sa salang quinamtan.

  Matapos mabasa ang sentenciang titic
 ang nadayang Zaldua unang ipinanhic
 doon sa bitayán at inaupong tiquís
 sacá yaong liig ay cusang inipit.

  Si Padre Zamora ang siyang sumunód
 si Padre Gómez naman ang icatlong puspós
 na cusang tumutol hangang sa matapos
 ang hinin~gang ibig sa m~ga balaquiot.

  Bilang na icapat at huling binitay
 ay si Doctor Burgos na di nagulat man
 nagturing sa haráp nang caniyang calaban
 aniya; ¡Miserables! cayong fraileng tanán.

  Saca nang maupo sa uupang cagyat
 tumin~gin sa lan~git sa Dios tumauag
 ¡Poon co, Iná co, caloloua co'y tangáp
 nang camahalan mo't ito'y di co tatap!

  Nang masabi ito panaho'y nagdilím
 at parang naglucsa ang lan~git na tabing
 sucat isang sinag sa Arao na ningning
 ang siyang tumitig sa apat na MARTIR.

  Ang tanang nanood na m~ga tagalog
 pauang lumuluha sa quinamtang lungcót
 caya ang iba n~ga naglucsang tibobos
 bilang na pagdamay sa m~ga natapos.

  Nang ito'y mangyari ay nagsi-ouing lahat
 yaong m~ga fraile masayá't magalác
 baga ma't ang sindác sa dibdib namugad
 hindi ini-inó niyaong man~ga sucáb.

  Di naman nalaon ang apat na bangcay
 nitong ualang palad ay quinuhang tunay
 nang carro fúnebre nang bunying Hospital
 ni San Juan de Dios cusang nalalaan.

  Saca n~ga dinalá tunay inihatid
 niyaong sa Hermandad Misericordiang tiquís
 sa Pacong libin~gan cusang nalilibid
 nang Caballería't sundalong maquisig.

  Hangáng nilalacad nagsunod-sunoran
 ang maraming tauo hangang sa libin~gan
 at ualang usapan na bulong-bulon~gan
 cundi ang sa fraile na man~ga casamán.

  Sucat hangáng dito ititiguil co na
 itong pag-aauit nang abá cong Musa
 yamang natanto na guilio cong nanasa
 ang abáng sinapit nitong apat baga.

  Ang hiling co lamang huag lilimutin
 sa cailan pa man ualang pagmamalio
 n~g m~ga KAPATID abáng m~ga MARTIR
 sa tinubuang lupa (PATRIANG) guiniguilio.

  At cung mangyayari atin pang alayan
 sa taón-taón n~ga isang capistahan
 bilang pa ala-ala sa canilang tanán
 touing 28 N~G FEBRERONG buan.

  Para baga naman ating guinagaua
 cung cusang nadating arao na mistula
 n~g pagcacabaril sa MAPAGPALAYA
 nitong FILIPINAS, RIZAL na daquila.

  Cung magcacagayón cusang nalalaan
 sa m~ga Capatid pag-utusang tunay
 acong inyong lingcód, magpacailan man
 at HONORIO LÓPEZ ang aquing pan~galan.


        Katapusán


 

Mga Talababa

[1]Isang mayaman.

[2] Coronel.

[3] Naguing alcalde sa Kagayan.

[4] Periódicong castila na inihayag sa Madrid.

[5] Si P. Agustin Mendoza, nagcura sa Sta. Cruz sa Maynila.

[6] Si P. Miguel Lasa, Prbro.

[7] Si Dr. Mariano Sevilla, Prbro.

[8] Si P. Pedro-Dandan, Prbro.

[9] Si P. Vicente del Rosario, Capellan Militar.

[10] Si P. José Guevara, cura sa Kiapo.

[11] Si P. Jacinto Zamora, Prbro.

[12] Si P. Anacleto Desiderio, Prbro.

[13] Man~ga castilang obispo.

[14] Si D. José Bonifacio Roxas, Alcalde na icalauang halál sa Ayuntamiento.

[15] Si D. Antonio Regidor.

[16] Si D. Ramón Ramirez, Provisor.

[17] Si D. Ramón González Calderón, Concejero sa Administración.

[18] Si D. José Gabriel González Esquivel na Naguing-Alcalde na unang halal sa Ayuntamiento.

[19] Si D. Javier Tiscar, castila.

[20] Si D. José de la Rosa.

[21] Si D. Juan Antonio Aenlle, amain ni Burgos coronel retirado.

[22] D. Gimeno Agustin, Intendente de Hacienda.

[23] Hindi Francisco gaya nang hula ni Eulogio Julian Tandiama.

[24] Isla del Sur: ang man~ga pulong cabisayaan at camorohan.

[25] San Anton ay isang nayon nang bayang Sampaloc (Maynila).Imprenta at Libreria ni J. Martinez