The Project Gutenberg EBook of In Arapahoe: Matthew 9, 1-8., by John Kliewer

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: In Arapahoe: Matthew 9, 1-8.

Author: John Kliewer

Translator: John Kliewer

Release Date: December 24, 2007 [EBook #24002]

Language: Arapaho

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK IN ARAPAHOE: MATTHEW 9, 1-8. ***
Produced by freeelf

IN ARAPAHOE: MATTHEW 9, 1-8.

1888
PUBLISHED BY
Wm. J. KREHBIEL, NEWTON, KANSAS.

ALPHABET:
----a ā ă e ĕ i o ŏ u ŭ b c h k n s t w x y ch sh th.

a, sound of ä in English.
e, long sound of e in English.
i, short sound of i in English.
o, long sound of o in English.
u, sound of ü in English.
x, sound of ch in German.

All other letters have the same sound that they have in the English language. Each letter has only one sound.

(´) denotes the syllable to be accented.
(’) (Apostrophy) when at the end of a word or a syllable, denotes a sound similar to that which is wrought when a person groans.


MATTHEW 9, 1-8.
----

1 Nane´he yehat thewŏ´nĕ’, na chĕbexa´ta’, na hĕi´xcha hete´tĕn.

2 Na naha´bĕĕ, hĕix chātŏ´na hisi´binĕ´nin, sĕĕse´nĕn haa´bĕ’. Na tonaha´tŏ’ Chesus hiti´thawŏtate´nin hĕtha´t hisi´binĕ´nin. Nā´hĕĕ, hithathā´tacha, hawŏxta´tĕna kano´utĕni’.

3 Na naha´bĕĕ, hatha´a’ hĕe´yāne´nena hĕhi´thi’ he´benĕ, nĕhĕ’ henĕn wasā´t.

4 Na Chesus hei´nŏwŭni´th hĕshi´thĕchathi,’ na hā´hit, nax to´hĕ’ wŏxi´thichanĕ hĕtĕhi´na?

5 Hă’y´u bĕne´ĕbĕ neshi´nihi’, Hawŏxta´tĕna kano´utĕni’, nahawaā´th tŏhŭ´ŭ’, Kŏ´hĕe na chĕbe´s?

6 Ha hĕti hĕi´nĕwŭ´nĕ henĕn he´haa tana´tihinith het be´taawu’ teko´utĕ´na woxta´tĕna (na hĕtha´t hisi´binĕ´nie) kŏhĕe hi´tĕna hŏtŏ´a, na yeha hŏtŏa´wu’.

7 Na nexkŏ´hĕet, na hĕi´hi yeha hitia´wu’.

8 Na hāe´nĕ wanathĕ´thi’ naha´toŭ kaxtŏw wŭthechathe’, na bĕbe’ nethi´tŏnathi’ hixchĕ´bĕnehea´tha, hinĕ benat hĕsŏ´ni’ na´atĕhet henĕ´nena’.Nŭhŭ’ hathita´a neta´watha´na hĕh’ neshi´thi’ henĕ´nena’. Hĕh’ ne´isixt Chesus, na chĕsĕ’ henĕ´n hĕsŏ´wŏbih’t. Chesus hixchĕbĕneheatho´isŏ. Nih’ neth´enĕte´wat hixchĕ´benehea’tha chixtĕcha´ani´hi. Nixchih’e´nĕtat nŭhŭ be´taawu’ waate´ henĕ´n. Nih’i´thawŭ henĕne´nĕt. Ha Hixchĕbĕneheatho´u henitani´th hitĕ´hĕ’. Chesus nishchih’i´netat be´taawu’ tŏtne´neya´hat henĕni´tĕna. Hanau´t henĕni´tĕna nŏnethŏathi’. Hanaut henĕni´tĕna yeha´thi’ tĕcha´ane´hi’ nana´athehĕtet. Chesus nishchih’i´netat tot neti´hā bā´ithi’ no´uthe’ nana´athe´hĕtet. Nebĕ´ta yeha´that henĕ´nena tĕcha´ane nĕ´ĕtet. Nebĕ´ta yeha´that henĕnena hixchĕ´bĕ, haka chĕsĕ’ hixchĕ´bĕ nĕyu henĕ´nena ne´ta nei´th’chat. Na Chesus hĕne´neshi´hat henĕ´nena hethathā´ne´he hĕ´chish hintani´thi’ het be´taawu’. Nŭhŭ’ nenaha´tawŭna’ hathita´ne. Hethĕ’ henĕn’ hĕsŏ´wŏbih’t hĕixche´ne’ chĕbi´sĕ. Hĕi ĕsŏwŏbih’t tĕchxa. Na´xihinehee´ bĕhe’nihe´that nŏtŏ´nihāhe´ha hĕtii´niyahāt chĕā´hi’, ha heixchānee´ne. Henā´e che´neh’ hĕt tataĕ´’ĕ nŏtŏ´nihāhe´ha nee´neyahā´hak, haka hānĕe´nĕ koutĕ´nawu hĕwŏxta´tĕna. Na hĕwŏxta´tĕna nĕnĕ´nĕne’ hehe’ hĕsŏ´wŏbĕhā´tana. Wŏxta´tĕna nĕnā´e bĕhā´he’ hĕsŏ´wŏbĕhā´tana. Ith henĕ´nena chetha’ wŏxta’hŏkanĕ hĕne´ chetha’ hĕsŏ´wŏbĕhithi’. Netā’ henĕ´n na hi´sā ha´na’ teheā´che wŏxta´thi’ he´heeha´w wĕi´nĕwŭ neshe´nĕ hĕsŏwŏbĕhā´tĕna. Chesus hehawu´nĕ wŏxŭ´ta na hawu´nĕ thŏĕsŏ´wŏbih´t. Ha wŏxta´tĕna chĕne´hee´neto´ŭŭ bĕtĕ´hĕ’ hanau´t kŏ´xŭhŭ henĕ´nena, na hĕsŏwŏbĕhā´tana nĕ’ chih’ ĕneto´u hanau´t henĕ´nena. Hatha´a’ henĕ´nena hehawo´u hĕsŏwŏbi´hina, haka hixchĕhĕneheatho´u nene´ne’ hā´thi’. Na nebĕ´ta bexa´thathi’ hĕe´he’. Ha hĕe´ne hixchĕbĕneheatha nebānat hesŏ´wŏbĕhā´tana te´enana´athe´hat hatha´a henĕ´nena hĕwŏxta´tĕne´na. Hixchĕbĕneheatho´nŏthŏnĕhĕinĕ’ nĕinani hi´nĕ wŏna´thĕthi’ henĕni´tĕna nana´athehethi’ hee’he hĕwŏxta´tene´na. Naha´tawu´naaxk teshe´ne’ hi´nĕ wanathĕ´thi’ neheatho´u na hehe´th’nĕni´tĕna tato´utathi’ hee´he’ wathĕ´n nĕsŏwŏbĕhā´tana nei´nŏwŭ´na wŏxta´tĕna nĕĕtho´u hĕsŏwŏbĕhā´tana. Henĕ´n hĕ´i ishibā´ hĕ´i hĕsŏwŏbi, haka nehee´ wawŏxu´tat. Hĕ´ih’e´ne bă´ta henĕya´ha ha he´ka henĕne´tĕ kānie´nĕ he´nĕya´ha. Na nĕne´tawathat Chesus ne’ bĕhe´nĕe´nĕ neya´thānith hanau´t chĕ´chĕ’ xŏ´wŏbĕhātana. Hĕ´i bĕ´tŏ yeha´ Chesus, ha hĕ´i che´ne’ chĕbi´sĕ. Ha hat nĕxtane´ tĕ´xat. Yāneni´thi henetĕ´hĕe´haha heheyehathā´tŏna yeshe´he Chesus. Tŏh’ ne´tŏbĕthe hi´nĕ Chesus toh’ i´netat chĕsĕ’ haa´wu’, hĕ´i nahaă´nawu hita´wu’u na hĕ´i yehathĕ´na haa´wu’. Ha wathĕ´the’ henĕne´tĕna chĕ´ĕthi’ na che´etawu’ na hĕ´i che’ne’ che´tā´na. Na hĕ’ nĕ’ eyeha´thi hixcha waa´wu na hĕ´i tanĕ´nawŭ. Xaku´hŭ nŭ´hŭ’ het’ ta´nenŭŭ hĕ´i awŏchā´nĕna’ hĕthĕ´akut Chesus. Nŭhŭ’ hĕne´ exaha´thithā´thi’ titha´wato. Hāe´nĕ sĕishi’ hĕthĕ´akut Chesus, hehawŭ´hŭ hĕsŏwŏbĕhāt tato´u ta´hĕ’ xŏkuu´hu, ha hĕwŏxta´tĕna. Hitĕ´hĕ bĕne´shetet hĕwŏxta´tĕna, chĕna´ŭwŭ´nith hitĕ waate´ hehĕ´ya hana´kĕn. Hāe´nĕ nāaha´ta’ hita´xebea´nin Chesus, hĕ´hĕĕā´na hi´nĕ Chesus tŏxche´ woxta´tenet, na hĕā´na hinĕ Chesus to’ naha´tawunith hitĕ na hĕā´nawunith hanau´t hewŏxta´tĕna. Neā´nawŭ´na hathita´nĕ hitĕ tŏxtato´utahāt hee´he’ hĕwŏxta´tĕna. Chesus hei´nawŭnith hitato´utana, hĕthat, Hithathā´tacha, hawŏxta´tĕna kanoutĕne’. Hāe´nĕ netawa´ta’ nŭhŭ’ hitĕnate´tana Chesus, hitĕ´hĕ hithathā´tacha. Hathŏ´a hesā´inĕ´nena hĕshi´thichathi’ Chesus kā´ni’ asāne wŏxta´tĕna, hĕshi´thichathi’, Chesus wana´wasāt. Ha Chesus hexaha´thethā´thi’ teh’ ĕnĕ´tinith hitha´wŭ´hŭ, haka hĕthat hĕsŏ´wŏbihi´nith, Kŏ´hĕe, hi´tĕna hŏtŏ´a na yeha hŏtŏa´wu’. Na nŭ´hŭ’ nĕĕ´shehe xŏxŏno´. Chih’ ehethihi nŭhŭ’ hathita´ne nĕi´nawŭ´na’ nĕ´nĕ’ nĕne´sixt neko´utĕna, woxta´tĕna, na nenaya´hatet. Chesus he´nĕtat hixchĕbĕ’ hewa´nehĕ, newŏnŏnei´tat nŭhŭ’ hĕyahu´ha het be´taa´wu’. He´nĕ’ henĕ´nena nechani´thi’ hetha´wŏtane´hi’ hitĕ´tĕhithi’ hĕyahu´ha henŏt tha´nena. Hāe´nĕ tato´utŏnon hĕtā´hin hee´he hawŏxtate´nin. Chesus xano´ neko´utĕna, ha xŏxuno´ hĕtā´tŏwuna´na’ hawŏxtate´nin wate´ he´ni’ henĕ´n hathita´nĕ’ hĕ´shitat. Hithĕ’ wanathĕ´the’ henĕni´tĕna naĕne´he’ Chesus, ha bĕhā´itŏwu´nat hĕwŏxta´tena. Na che’ enitabĕ´nexk hawŏxta´tenina Chesus ha´naŭtŏne´he hene´tĕe´haha, na hebĕ´t ko´utĕ´nena´ha hawoxta´tĕni´na, hat ne ko´utĕ´na, na benā´nĕ hi´thathā bĕ´tĕ. Hĕnāthā´eu ethathā´thĕ chano´u, hāe´nĕ koutĕne´e hawoxta´tĕnin nāhawŭ´ne āthawŭ´nĕthĕbĕ nenā´t, ha hat nĕenewŭ´nĕ nee´he hāe´nĕ wŭnā´e hithawŭ´hŭ hawŏxta´tĕni´na ko´utĕyakŏ´nĕ. Nĕtĕ´ he´thathā´na’, haka tŏā´nŏwa Chesus kano´utĕna nawŏxta´tĕna heni’ nihiĕni´tawuna´tĕna. Na bĕnĕ´thehā´na hā’ ā´tŏbĕhĕ hawŏxta´tenina, na hāko´utĕne´na, na hĕtĕhi´na hat bĕshā thatha´ thicha. Chesus nehee´nĕyahat he´nĕ neh’ esŏwŏbihi´nit. Ne´nĕya´hat wana´thĕni´thi hĕsŏwŏbĕhe´ha he´nĕnechani´thi’ teshe´nĕ. Nenĕ´nit Chesus nanani´ti tāe´nĕtet hana´t hewa´nehĕ. Nĕnitĕna teshe´nĕ hā´hāen chĕ´sĕ’ hitha´wa tana´hakŏuna Chesus henā´ine wathĕ´the hĕsŏwŏbĕhāhe´ha henā´neya´hĕthi’ tata´shĕ chee´he bĕtĕ´na. Hena´ĕtĕhāt Chesus nā´neshithina´ne hehawŭ´hŭ kŏxŭhŭ bĕtĕna nāha´ha. Nĕ´siti nehe´t Chesus nana´ĕtha’ bāheshe´he henĕ´stathi bĕ´tahu´hu nĕne´stat. Ha kŏxu´utĕ’ hehawŭni’ netĕhā´bĕ henĕ´nena, haka techetha´watanet, hehawŭ´ni bĕ´ta netahābā´e. Hana´ĕt hewa´nehĕ hehe´th’nenitĕna chi’ ha´na’ hĕxehe´bĕhe´thawato´u Chesus, na nĕĕche´ne’ benā´thibĕtheya´na hebĕ´ta benā´tanĕna. Nehe´thatĕnĕ hewa´nehĕ hetĕ´nĕ’ hātĕ´hĕāhĕ´nĕ Chesus, be´nĕ’ hĕtĕhi´na, chāta´na’ hawŏxta´tĕni´na, yeha’ hĕsŏ´wŏbih’nā´hi, nehe´thĕ´ hĕti’ benā´nĕ hā´thi’ nā´hahatha´nina:--na Chesus hat nexaha´thehā´ne xano´watih’t na thĕni´hĕsh benā´nĕ bĕthā’ e´thĕthāni´i. ---- Bĕhĕti´hi Chesus hĕ´nĕya´hun na bĕthihi´n hehe´th’nĕni´tĕna!


End of Project Gutenberg's In Arapahoe: Matthew 9, 1-8., by John Kliewer

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK IN ARAPAHOE: MATTHEW 9, 1-8. ***

***** This file should be named 24002-h.htm or 24002-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
    http://www.gutenberg.org/2/4/0/0/24002/

Produced by freeelf

Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).


Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org

1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
   the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
   you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
   owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
   has agreed to donate royalties under this paragraph to the
   Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
   must be paid within 60 days following each date on which you
   prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
   returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
   sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
   address specified in Section 4, "Information about donations to
   the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
   you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
   does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
   License. You must require such a user to return or
   destroy all copies of the works possessed in a physical medium
   and discontinue all use of and all access to other copies of
   Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
   money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
   electronic work is discovered and reported to you within 90 days
   of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
   distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
   Dr. Gregory B. Newby
   Chief Executive and Director
   gbnewby@pglaf.org


Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate


Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

   http://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.